Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Inchi ingine

Oběžný dopis Október 2013 / Ewald Frank

16. Nejdůležitější období spásných dějin je nyní
Nyní záleží na tom, abychom měli podíl na tom, co Bůh v našem čase dělá a všemu správně porozuměli (Mat.13:51). To nejdůležitější je správné zařazení biblických proroctví Starého Zákona do naplnění Nového Zákona. Nacházíme více než 800 citátů ze Starého Zákona v Novém, jen z Žalmů186. Z 52 podobenství, která náš Pán předkládal se 40 vztahuje na Boží království, z toho 7 je napsáno v Mat.13. ON se ptal Svých učedníků: „Rozuměli jste všemu správně? Odpověděli Mu: Ano.“ Jim platilo také blahoslavení: „Blahoslavení jsou vaše oči, protože vidí, a vaše uši, protože slyší; neboť mnozí proroci a spravedliví si žádostivě přáli, vidět to, co vy vidíte …“ Jako při prvním příchodu Krista, je tomu nyní před Jeho druhým příchodem: „A řekl jim: Tato jsou slova, která jsem mluvil vám, ještě byv s vámi: Že se musí naplnit všecko, což psáno jest v Zákoně Mojžíšově a v Prorocích i v Žalmech o mně. Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmům“ (Luk.24:44-45). Právě tak musí nyní jít do naplnění všechno, co je církvi zaslíbeno. Blahoslavené jsou oči, které to vidí a uši, které to slyší a srdce, která tomu věří. Amen. 

 

Kadiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17