Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat

Oběžný dopis Október 2013 / Ewald Frank

17. Dění konečného času na Blízkém Východě ve světle biblického proroctví
Po dvacetiletém vyjednávání mezi Izraelem a Vatikánem má být ten sál na hoře Sion, ve kterém se konala poslední Večeře a nastalo vylití Ducha Svatého, nyní předán Františkánskému řádu. Od roku 1948 se nacházel pod správou státu Izrael a platil jako muzeum, kde nesměly být konány žádné náboženské ceremonie. V budoucnosti tam chce katolický kostel pořádat mše. 

Správu nad Chrámovou horou s mešitou Al Aksa a Skalním dómem mají muslimové, horu Sion převezme Františkánský řád a tím tedy katolický kostel - Bohu dík, jen přechodně. Nyní je zcela oficiálně napsáno palcovými titulky, co je v Písmu Svatém popsáno. Ať je to politika, náboženství anebo hospodářství: všichni chtějí spolurozhodovat o Izraeli a Jeruzalému, přitom hlavní věc tvoří vyjednávání s Vatikánem.

Na základě aktuálních zpráv vidíme, že pokoj a bezpečnost, které Pavel prorocky předpovídal, jsou posunuty do hmatatelné blízkosti. „Neb když dějí: Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně zahynutí, jako bolest ženě těhotné, a neuniknou“ (1.Tes.5:3). 

Rovněž je předpověděno, že poslední vládce světa, v kterém je sjednocena politická a náboženská světová moc, bude mít úspěch s libozvučnými slovy a také strhne Izrael do záhuby: „Jehož síla zmocní se, ačkoli ne jeho silou, tak že ku podivení hubit bude, a šťastně se mu povede, až i vše vykoná; nebo hubit bude silné i lid svatý. A obmyslností svou šťastně svede lest v předsevzetí svém, a v srdci svém zvelebí sebe, a v čas pokoje zhubí mnohé; nadto i proti knížeti knížat se postaví, a však bez rukou potřen bude“ (Dan.8:24-25). Oboje probíhá souběžně: nábožensky ovlivněná mírová vyjednávání a válečné konflikty. Jeruzalém bude utlačován ze všech stran. Prorok Daniel předpověděl: „… nýbrž to město i tu svatyni zkazí, i lid ten svůj budoucí, tak že skončení jeho bude hrozné, ano i do vykonání boje bude boj stálý všelijak do vyplenění“ (Dan.9:26).

Ale na konci Ježíš Kristus vysloví rozhodující slovo a potvrdí Svoji smlouvu s lidem Izraele. Potom se naplní Joel.3:16-17: „Pán řvát bude z Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, tak že se třást budou nebesa i země; nebo Pán jest útočiště lidu svého, a síla synů Izraelských.“

Přes všechna vedlejší zjevení je smlouva s Izraelem a vytržení Církve posunuta na dosah, a náš Pán a Spasitel pronikavě volá: „Jestliže to všechno vidíte, poznejte podle toho, že čas je blízko!“ My to vidíme, slyšíme, poznáváme to. Je to tak daleko: Čas milosti pro národy se chýlí k závěru a příchod Pána je blízko, zcela blízko.

Blahoslavené jsou oči, které to vidí, blahoslavené uši, které to slyší, blahoslavení všichni, kteří jsou připraveni k vytržení na svatební hostinu Beránka. Vytržení mě nechal ten věrný Pán vidět a prožít v lednu 1981. Všechno bude realita: vzkříšení, proměna, vytržení, svatební hostina. „Čeho oko nevídalo, ani ucho slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo, co jest připravil Bůh těm, kteří jej milují“ (1.Kor.2:9).

Duch a Nevěsta říkají: „Přijď!“

V pověřením Božím působící 

Ewald Frank


7. července 2013 naši bratři Miskys a Hamestuck udělali tento snímek ze vzduchu. Jeden byl pilot, druhý fotograf.

My můžeme jen děkovat. Všemohoucí Bůh se od samého začátku staral o všechno. Posvěcení té prosté budovy ke shromáždění bylo na velikonoce 1974. V sedmdesátých letech byli všichni v USA zajedno, že roku 1977 nastane vytržení, ano ten konec. Pak se stalo 18. července 1976 v podvečer: Když jsem šel kolem Božího domu, řekl Pán: „Můj služebníku, jdi na sousední pozemek a posvěť mi ho!“  

A tak jsme mohli roku 1977-1978 obě misijní budovy s kanceláří a přenocováním předat jejich určení. A o něco později postavit budovu vydavatelství s tiskárnou a expediční prostory. 

V každém případě se Bůh o všechno postaral, také o všechny jazyky a techniku. Celý svět je odsud duchovně opatrován. Obzvláště jsme vděční, že cca 1200 sborů a domácích kruhů se mohou připojovat online a sledovat shromáždění v každém prvním závěru týdne v jedné z 13 řečí. Ozvěna z více než 80 zemí je mocná.

Sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17