Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje
Žádné prorocké slovo nedovoluje vlastní výklad, ale dvojnásobné naplnění. Bratr Branham sto padesátkrát zmiňoval např. Zach.14:7: „že v čas večera bude světlo …“. Avšak skutečné naplnění bude, když Pán přijde na horu Olivetskou a ujme se královlády nad celou Zemí (Zach.14:4-9). 

Bratr Branham Zj.10 vztahoval sedmdesátkrát na svou službu jako sedmého sborového anděla církve. Ale to neruší, co se stane, když podle Zj.11:15 zazní hlas sedmého pozounového anděla, jak je v kapitole 10:7 oznámeno. Potom to „tajemství Boží“ přijde k závěru tak jistě, jako nyní byla všechna skrytá tajemství od Mojžíše až po Zjevení zjevena a dospěla k závěru skrze službu bratra Branhama. Ale obzvláště všichni, kteří se zabývají těmi sedmi hromy, by měli na přísahu ve Zj.10:6 dát pozor, a podívat se do Dan.12:6. Otázka zní: „Kdy bude konec těm divným věcem?“ Potom následuje důležitá předpověď: „I slyšel jsem muže toho oblečeného v roucho lněné, který stál nad vodou té řeky, on zdvihl pravici svou i levici svou k nebi, a přísahal skrze Živého na věky, že po uloženém času, a uložených časech, i půl času, a když do cela rozptýlí moc ničitele lidu svatého, dokonají se všecky tyto věci!“ (v.7). Amen.

„… a přísahal skrze Živého na věky věků, který stvořil nebe i to, co v něm jest, a zemi i to, co na ní jest, a moře i to, co v něm jest, že již více času nebude …“ (Zj.10:6). Amen.

Dík Bohu za toto objasňující prorocké biblické místo: Od okamžiku, kdy Anděl přísahá, jsou to ještě tři a půl roku až se Pán ujme královlády (Dan.7:25-27; Zj.11:15-19). Jak přesně padne tato přísaha, kterou Daniel viděl a slyšel, do průběhu Zj.10, kde to viděl Jan! Bohu dík za Jeho nádherné psané a na dvou, ano, na třech svědcích založené a zjevené Slovo. 

Kdo se opováží zapřít, že se Zj.10 splní přesně v tom sledu, jak je to napsáno? Anděl Smlouvy přijde zahalen v oblaku, obklopen duhou, s otevřenou Knihou se postaví pravou nohou na moře, levou na zemi: „… on zajisté řvát bude, jako lev řve“ (Oz.11:10; Joel.3:16-17).

Bratr Branham řekl 17. března 1963: „Jestliže jste si všimli, je to Kristus. Ve Starém Zákoně je nazván Andělem Smlouvy. ON nyní přijde přímo k Židům …“ 

Když 28. února 1963 měl mocné prožití, spojené se zjevením nadpřirozeného oblaku, ve kterém se nalézalo sedm andělů ve formě pyramidy, otřáslo se celé okolí hory Sunset zemětřesením, doprovázené sedmi slyšitelnými hromovými ranami. Těch sedm hromů bratr Branham zmínil padesátkrát; jemu to mnoho znamenalo, protože těmi sedmi hromovými ranami byla jeho pozornost zaměřena na nadpřirozený oblak, než kázal o sedmi pečetích. O tom mluvil častěji a i my jsme o tom opakovaně psali. 

24. března 1963 tloukl na pult a zdůraznil, jak mocných těch sedm hromů bylo. Na vlastní oči jsem spolu se skupinou kazatelů, které tam pozval bratr Pearry Green, viděl kameny a balvany, které se svalily s hory dolů. Ale potom musel bratr Branham ohledně Zj.10 říci: „Tak jak nikdo jistě neví, kdy Pán přijde, tak také nikdo neví, co mluvilo sedm hromů.“ To se netýká církve. Vůbec to nesmělo být napsáno. Co mělo být řečeno církvi a co způsobí víru k vytržení, je napsáno v Bibli a bylo nám zvěstováno.  

Kdo to jasně psané slovo zapírá a mluví o „zjevení sedmi hromů“, přičemž existují různé verze, až po sedm zvláštních mužů, kteří mají vystoupit jako sedm hlasů, nebo že Anděl Smlouvy již přišel na zem: takoví kazatelé jsou zaslepeni duchem klamu.

V šesté pečeti začíná den Páně. Slunce se zatmí, měsíc bude jako krev, hvězdy padají z nebe. Všechno, co je napsáno od Zj.6:12 a stane se, je v budoucnosti. 


Treść 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17