Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Návrat Krista, na který všichni věřící čekají od Jeho nanebevstoupení, bude největší událostí spásných dějin všech časů, neboť „vždycky s Pánem budeme“ (1.Tes.4:17). Enoch byl vytržen - to byla realita - „a na zemi nebyl nalezen“ (Žid.11:5). Kdo Kristův návrat zduchovňuje a věří, že vytržení je zjevení, do něhož se člověk duchovně přenese, ale které skutečně nenastalo, ten se stal nejen obětí tragického omylu: na takové kazatele lží se vztahuje následující slovo: „Nebo mnozí bludaři vyšli na svět, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Takový každý jest bludař a antikrist“ (2.Jan.7).

Moudrým pannám, které se nenechají zlákat, platí, co řekl Petr: „Nebo ne nějakých vtipně složených básní následujíce, známu učinili jsme vám Pána našeho Ježíše Krista moc a příchod, ale jakožto ti, kteří jsme očima svýma viděli jeho velebnost“ (2.Petr.1:16).

William Branham měl pověření, přinést církvi poslední zvěst ven vyvolání a přípravy. Logicky proto zdůraznil Mat.25: „Nyní je čas vyčistit lampy a naplnit olejem!“ Šestatřicetkrát mluvil o raném a pozdním dešti. 21. ledna 1962 s velikou jistotou, jako Petr o Letnicích, zopakoval zaslíbení z Joele 3 dokonce v modlitbě: „»JÁ svého Ducha vyliji na všechno masité tělo!«“ TY jsi to zaslíbil. V posledních dnech, tak jsi řekl, »spadne raný a pozdní déšť společně«.“ To Jakub napsal už před dvěma tisíci lety: „A proto trpěliví buďte, bratří, až do příchodu Páně. Hle, oráč očekává drahého užitku zemského, trpělivě naň očekávaje, až by přijal podzimní i raný déšť (Jak.5:7). Potom následuje příklad Joba, kterému Bůh daroval dvojnásobné navrácení (Job.42). Tak to bude s Duchem naplněnou církví.

Bratr Branham v kázání „Vytržení“ řekl také ledacos nesrozumitelného. Ale jen ten, kdo je zvrácený ve svém srdci, zvráceně porozumí tomu, co bylo vyřčeno, jak to také bylo již v tom případě, co řekl Pavel a Petr to zmínil (2.Petr.3:16-17). Nesmí se číst nebo poslouchat jen nějaký výrok, musí se dále číst, dále poslouchat, až tento jeden výrok, který je nesrozumitelný, je naprosto jasně osvětlen. Kdo všechno, co ten zvěstovatel řekl, vezme zpět do Písma, má neomylný absolut slova, které zůstává na věky; ten bude respektovat všechna biblická místa, která se tím tématem zabývají, také 1.Kor.15 od verše 51 až do konce: „Hle, tajemství vám pravím: Ne všichni zajisté zesneme, ale všichni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme …“ Potom bude smrtelné tělo proměněno v nesmrtelnost, smrt bude pohlcena ve vítězství ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele. „A když porušitelné toto tělo obleče neporušitelnost, a smrtelné toto obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, která napsána jest: Pohlcena jest smrt v vítězství“ (v.54). 


Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17