Свободная народная Миссия

Исисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Евр.13:8

Язык:

Другие страны
Nyní přijde pro mnohé první šokující překvapení: V Bibli není popsán ani jediný akt, který by byl vykonán ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého! Toto důležité zjištění nyní, doufám, vyvolalo v těch, kteří se nacházejí v nebiblické tradici, silný spásný šok. 

Pravým dětem Božím, biblicky věrným, které si pouze nenárokují, že jimi jsou, se přece nejedná o to, co po sobě zanechali Atanasius, Augustin, Tertulián, Hieronymus nebo jiní, nýbrž o to, co řekl Petr, Jan, Jakub a Pavel, co stojí ve Slovu a platí pro ně to „TAK PRAVÍ PÁN“. 

Co Bůh řekl skrze Své služebníky, kteří v Jeho jménu, puzeni Duchem svatým, mluvili, není psáno v katechismu či náboženské učebnici, ani v „Didaché“,, které je falešně nazýváno jako Učení dvanácti apoštolů (křesťanský spis z přelomu 1. a 2. století, do středověku někdy pokládaný za součást Nového Zákona.), ani v Talmudu nebo v Koránu, nýbrž výhradně v Bibli. Existuje jen jediný absolut a to je Písmo svaté.

Všichni, kteří mají Boží bázeň, musí brát zcela vážně, že v původním křesťanství, žádná modlitba nezačínala ani nekončila trojiční formulí. Žádný křest, uzdravování nemocných, požehnání, absolutně nic, opravdu nic se v biblickém čase nedělo skrze odříkávání „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“. Je to jednoduše bráno jako samozřejmost podle kostelní tradice!

Ale nyní by měli všichni zkoumat Písmo svaté, tak jak je nám předloženo a dovídat se, jak to opravdu je. Kdo studoval mezinárodní náboženské dějiny ohledně těchto důležitých témat, tomu bude nápadné, že až do konce druhého křesťanského století byl následován příklad apoštolů, vše se konalo ve jménu Pána Ježíše Krista – jak nám to uchvacujícím způsobem v Písmu svatém zanechali z dob původního křesťanství Ježíšovi svědci. 

Na tom trvám, založen na základě apoštolů a proroků! Nemohu jinak! Bůh mi pomoz.

Následující otázky nejsou míněny urážlivě, ale k přezkoušení. Každý čtenář má být láskyplně, ale i s nutnou vážností, která je příkazem, přinucen k přemýšlení a pohnut ke korekci. 

Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17