Missione Popolare Libera

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Heb.13.8

Lingua

Altre Nazioni
Vzhledem k blízkému příchodu Ježíše Krista se musí jednat hlavně o správné poznání Boží a vyložení všech základních učení v novozákonní Církvi. Biblický křest těch, kteří uvěří, kteří dosáhli odpuštění, biblická Večeře Páně na památku smíření s Bohem, dokud Pán nepřijde (1. Korintským 11:26) a všechno ostatní musí být opět správně biblicky postaveno. Všichni by měli být tak ctní, jako ti z Berie (Skutky 17:10-15) a všechno zkoumat v Písmu svatém, aby se dozvěděli, jak je to správně. Věčný Bůh, který se nám osobně zjevil v Ježíši Kristu, může skrze Svého Ducha každému darovat potřebnou jasnost. Jedině On je mocen člověka vyvést z beznadějného babylonského zmatku a poblouzení.

Navždy platí: Nikoli, nýbrž budiž Bůh pravdomluvný, ale každý člověk lhář, jakož psáno jest: Abys ospravedlněn byl v řečech svých, a přemohl, když bys soudil.“ (Římanům 3:4) Zůstaneme vítězi, pokud slovo našeho svědectví a my sami budeme proniknuti pravdou. „Poněvadž jeden jest Bůh, který ospravedlňuje obřízku z víry, a neobřízku skrze víru.“ (v. 30)

Bůh je JEN JEDEN, jak je psáno, ale naším poznáním a naší inteligencí nelze pochopit rozmanitost Jeho zjevení: „Zdali v pravdě bydliti bude Bůh na zemi? Aj, nebesa, nýbrž nebesa nebes tě neobsahují…“ (1. Královská 8:27) Již na počátku On mohl viditelně chodit v postavě, všecko povolat do bytí Svým všemohoucím slovem a zároveň se Duch Boží plodící život vznášel nad propastnou tůní. Bůh může být zároveň v nebi a na Zemi, ano, všudypřítomný. Může být v tělesné postavě a zrovna tak se vznášet jako Duch nad Zemí, protože On je Duch. „Tobě je to ukázáno, že Pán je Bůh, a že není jiného kromě něho. Dal z nebe slyšeti hlas svůj, aby vyučil tebe, a na zemi ukázal tobě oheň svůj veliký, a slova jeho slyšel jsi z prostředku ohně.…Věz tedy dnes a obnov to v srdci svém, že Pán je Bůh na nebi svrchu i na zemi dole, a není žádného jiného.(5. Mojžíšova 4:35,36+39) ON může sedět na trůnu a v ohni sestoupit na horu Sinaj, tam s Mojžíšem rozmlouvat tváří v tvář, a přesto zní Jeho hlas z nebe. „Potom jsi sestoupil na horu Sinaj a mluvil jsi s nimi s nebe…“ (Neh.9:13) ON může být na trůnu a zároveň osobně 40 let provázet v mračném a ohnivém sloupu Izrael po poušti. Pán pak předcházel je ve dne v sloupu oblakovém, aby je vedl cestou, v noci pak v sloupu ohnivém, aby svítil jim, aby ve dne i v noci jíti mohli. Neodjal sloupu oblakového ve dne, ani ohnivého sloupu v noci od tváře toho lidu.“ (2. Mojžíšova 13:21-22) Bůh ten Pán se může ve Své rozmanitosti zjevit osobně, aniž by se stal jinou osobou. ON je Stvořitel, Zachovavatel, Král, Zachránce, Soudce a mnoho jiného, ale provždy zůstává stejný.

Bůh je duch, a ti, kteří se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modlit.“ (Jan 4:24)

Bůh je jen Jeden: „Prostředník není prostředníkem Jednoho, Bůh ale je jediný.“ (Galatským 3:20) Jeden je zajisté Bůh, jeden je také i prostředník Boží a lidský, ten člověk Ježíš Kristus.“ (1.Tim.2:5) 

Co je to ale za člověka, který se opováží mluvit nadále o třech osobách, potom, co jsme slyšeli pravé svědectví, že On je „JEN JEDEN“?

ON je ten Jediný, ten Neviditelný: „Proto králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu buď čest i sláva na věky věků. Amen.“ (1.Tim.l:17) 

Kdo se chce opovážit po takových jasných výpovědích ještě jednou vypustit z úst slovo „trojjediný“, když Písmo svědčí o „jediném“ Bohu?

Samému moudrému Bohu, spasiteli našemu, budiž skrze Ježíše Krista, našeho Pána sláva a velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen.“ (Juda 25) Ano, souhlasíme s pravdivým svědectvím apoštola, že ten jediný Bůh je skrze Ježíše Krista učiněn naším zachráncem. Amen. Amen. 

Bůh je světlo a tmy v něm žádné není. Tvrdíme-li, že s ním obecenství máme, a ve tmě chodíme, lžeme, a nečiníme pravdy.“ (1. Jana 1:5-6) Jen ten, kdo opravdu putuje ve světle Slova, může mít pravé společenství s Bohem.

Bůh je jediný vládce, který má sám nesmrtelnost: „Kteréž časem svým ukáže ten blahoslavený a sám mocný, Král kralujících a Pán panujících, který sám má nesmrtelnost, a přebývá v světle nepřistupitelném, jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémuž čest a sláva věčná. Amen!“ (1.Tim.6:15-16) Ano, a Amen!

Contenuto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17