Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje
Rád bych se setkal s člověkem, který mi vážně řekne a také tomu věří, že jsou tři Věční, tři Všemohoucí, tři Vševědoucí, kteří existují jako samostatné osoby, jsou ve všem zajedno a dělí se o Božství. To by potom byli skutečně tři bohové a ne ten JEDEN BŮH, pokud má řeč ještě svůj smysl. Proto musí být obzvláště to „trojiční náboženství“ Tertuliána z Tunisu, od něhož pochází ten pojem „trojice“, postaveno před Boží trestní soud. I to se musí podřídit právnímu rozsudku Slova. Právě tak Sabeliovo učení, které převzala „Jednota“, musí být taženo k odpovědnosti. 

Ano, člověče slyš a žasni nad tím, jaké novoty se prosazují v náboženském světě: totiž že židé a křesťané i muslimové věří v téhož Boha. Nyní se jedná o globalizaci, o náboženskou dominantu politického světového pořádku. Jak lze číst v tučných novinových titulcích, usiluje se o „alianci světových náboženství“. Do mateřského klína se nevrací jenom křesťanské sesterské kostely, do Říma jsou zvána všechna světová náboženství. Dvanáct nejvýznamnějších svou touhu po jednotě demonstrovalo. Že všichni věří v téhož Boha, je jednoduše řečeno, neuvěřitelná lež.

Takto rádi představují zastánci Trojice „tři božské osoby“. Ptáme se, zda Bůh ten Pán tak putoval v zahradě Eden. Byl Adam stvořen v takovém obrazu? Určitě ne! Zdali se Bůh ten Pán takto zjevil Abrahamovi? Jistě ne! Mluvil tak s Mojžíšem tváří v tvář? Zcela jistě ne! Kéž zastánci „teorie o třech osobách“ mohou jednou provždy pochopit, jak nesmyslná je jejich představa a učení. Bůh žádnému člověku nedovolí, Jeho, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, představovat nějakým zobrazením. Takovéto zobrazení je přestoupením zákazu z 2. Mojžíšové 20:1-7; je to rouhání vůči Bohu.

Bůh stvořený otci kostela, představený křesťanstvu ve třech osobách, jak si jej představovali ve starých náboženstvích, s třemi tvářemi, jak bývá často viděn na obrazech, není ten pravý Bůh, o kterém svědčí Bible. Tři věčné osoby, které jsou jednotné a přesto rozdílné, v žádném případě nemohou být jediný Bůh; v každém případě ne ten pravý Bůh – Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh Izraele; ten JEDEN VĚČNÝ. Bůh ten Pán je ve Starém a Novém Zákoně tentýž, lhostejno, jak a jako co se On zjevuje. Sám Svému lidu nařídil to pravdivé vyznání víry: Slyš Izraeli, ten Pán náš Bůh je JEDEN! (5. Mojžíšova 6:4-9) Totéž vyznání platí také v Novém Zákoně: A Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázání jest: Slyš, Izraeli, ten Pán, náš Bůh, Pán jeden jest. Proto milovati budeš Pána svého Boha ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí svých.“ Odpověď posluchačů zněla: „Mistře, dobře jsi v pravdě pověděl. Nebo jeden je Bůh a není jiného kromě něho.“  (Marka 12:29-32)

Od 11. září 2001, kdy islámští fanatici podřízli pilotům hrdla a letadly spolu se všemi pasažéry zamířili do mrakodrapů v New Yorku, jsme prozkoumali mnoho příslušných encyklopedií a historických knih o islámu. Dospěli jsme k překvapivému zjištění, že Alláh je původně babylonský bůh Měsíce, který údajně měl veškerou vegetaci na Zemi obdarovat plodností. Až poté, co Mohamed svedl 28 válek a podmanil si všechny okolní kmeny s jejich bohy, prohlásil Alláha, boha Měsíce, za boha svého kmene, jako jediného uctívaného boha v Kábě (svatyně) v Mekce. Islámské náboženství si zvolilo jako symbol srpek měsíce, a nyní bojuje proti podle islámského stanoviska „nevěřícím“, až by se srpek stal měsícem v úplňku, a celý svět se podřídí Mohamedově náboženství. Ten „bůh Měsíce“ je tedy úplně jiný bůh, vymyšlený bůh, který nemá s Všemohoucím nic společného! 

Takové prohlášení, že Bůh je v každém náboženství a Krista je možno najít všude, je také strašná lež. Jediný pravý, živý Bůh je ten, se kterým se potkáváme od 1. Mojžíšové 1 až po poslední kapitolu Bible. Vzdor Jeho rozličným zjevením se jedině na Něho vztahuje význam slova „monotheismus“. 

Papež 14. května 1999 líbal ve Vatikánu nádherný výtisk Koránu při návštěvě patriarchy a imáma z Bagdadu. Irácká televize tento snímek vysílala celé dny.

Nyní se vyvíjí úsilí sdružit všechna náboženství do jednoho přijatelného „společenství států světa“. A opět ďábel manipuluje Božím slovem, totiž: „…aby všichni byli jedno“, ale to co je napsáno před tím a po tom, to ignoruje. Nyní, před uzavřením brány, jsou také Boží děti vyvolávány ven. Budou jako malé stádo sjednoceny pod Kristem, Hlavou, v Pravdě: „…aby všichni jedno byli jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě…“ (Jan 17:21) Pán vyvolává ty Své ven a všechny staví před rozhodnutí otázkou: „A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věrnému s nevěrným? A jaké spolčení chrámu Božího s modlami?“ Kristova Církev je také označována jako příbytek Boží na Zemi. „Nebo vy jste chrám Boha živého, jak pověděl Bůh: Přebývati budu v nich a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.“ Následuje výzva: „A proto vyjděte z prostředku jejich, a oddělte se, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás. A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán Všemohoucí.“  (2. Korintským 6:15-18)

Jen v Synu přišel Otec k nám, jen v Něm přijdeme my k Otci: „Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.…kdo vidí mne, vidí Otce, a kterak pravíš: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, která já mluvím k vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývající, on činí skutky.“ (Jan 14:6+10) Tak praví Pán: JÁ a Otec jedno jsme.“ (Jan 10:30)

Sadržaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17