Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat
Každý začátek, který Bůh udělal, byl velmi dobrý, ba dokonalý, ale ten protivník vždy usiloval o zkřížení a zmaření Jeho plánů. To začalo již v nebi a pokračovalo na Zemi. To je veliká tragédie. Bůh stvořil všechno krásné a dokonalé. Ale v nebi se jednou proti Němu vzepřel lucifer. Potom svedl první lidi v ráji. Boží nepřítel nic nenechal tak, jak to původně bylo. Od začátku až dodnes lže a podvádí, a působí destrukčně. Neexistuje manželství, rodina, kterou by neotřásal, žádný člověk, kterého by nechal na pokoji, žádné pokolení, žádný lid, země, kde by nenatropil zkázu. Již u Izraelských a později v církvi zkoušel Boží původní plán zmařit. Před žádným probuzením nemá respekt. I tam, kde byl činný Duch Boží, se vloudil a postaral se o zmatek a rozštěpení. V náboženské oblasti všechno pod jeho podvodným vlivem sešlo z cesty, a v tomto období dosáhl v podvádění vrcholu.

V Božím Slově jsme informováni o tom, co v nebi a na Zemi šlo zvráceně a k čemu došlo. Je objasněna minulost, dostalo se nám pochopení přítomnosti a náhledu do budoucnosti. Tak jako Bůh vpravdě učinil všechno dokonale a k člověku chová jen lásku a má s ním pokojné úmysly, tak jistě nepřítel jen škodí. Jako Bůh vpravdě mluvil skrze Slovo, tak nepřítel to vyřčené překroutil. Ďábel není ateista, on věří v Boha a třese se (Jak.2:19). V tom spočívá ten podvod. Obelhává a svádí ve jménu Božím a Slovem Božím, neboť Jej a Jeho Slovo zná velice dobře. Bez váhání by mu mohl být propůjčen titul „vrchní theolog všech náboženství“. V roli odpůrce vždy všechno pravé zpochybnil a nahradil překroucením a lží. Tak se mu stále znovu dařilo rozsévat pochybnosti, lidi zaplétat do nevíry a do bludu zavádět dokonce nábožnými řečmi a nábožným způsobem.

Písmo svaté mluví o přírodním a duchovním stvoření, o „prvním“ a „druhém Adamovi“ (1.Kor.15:45-50). O dokončení přírodního stvoření čteme: „A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, které dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, které byl dělal.“ (1.Moj.2:2) Právě tak se Syn Boží po dokonaném spasení posadil na pravici Majestátu (Ef.1:20 aj.) a o Letnicích Svoji církev naplnil silou Ducha svatého (Sk.2). Ona byla sloupem a základem pravdy samotné (1.Tim.3:15). Avšak již záhy po nádherném začátku začal satan s destrukčním dílem, jako předtím u prvního stvoření.

Nejprve nahlédneme do nebe, neboť tam ta tragédie začala, a sice s luciferem, s jedním z nejvyšších andělských knížat, s tím „pomazaným“, světlonošem, „synem ranních červánků“. On byl ve vedoucí pozici a měl velký vliv. Ale náhle se stalo něco pro nás nepochopitelného, co potom pokračovalo v ráji na Zemi. On to svým způsobem musel zřejmě myslet i dobře, neboť protože byl Bohem stvořen, nemohlo v něm být nic zlého. To zlé vzniklo teprve v okamžiku, kdy to dobré opustil; temnota skrze odpoutání od světla. V té temnotě vyslovil Bůh mocné slovo: „Budiž světlo!“ – a bylo světlo. Vlastní vůli šlo v patách vymanění se z vůle Boží. V Boží harmonii může všechno zůstat jen tehdy, pokud to setrvává v odpovídající vůli Boží v Jím ustanoveném pořádku. V těch částečně zahalených zprávách nám byl dopřán náhled do toho, co se stalo. Lucifer přestal mluvit s Bohem, ale radil se sám se sebou, což lze reprodukovat takto:

„Vystoupím vzhůru do nebe…

Svůj trůn zřídím vysoko nad hvězdami Božími…

Na hoře shromáždění posadím se…

Vstoupím nad výsosti oblaku…

Budu rovný Nejvyššímu!“ (Iz.14:12-17)

(V něm. př. Bible: „Chci vystoupit do nebe…

Chci si zřídit trůn vysoko nad Božími hvězdami…

Chci se na hoře shromáždění usídlit…

Chci se pozdvihnout nad oblaka výsosti …

Chci se rovnat Nejvyššímu!“)

Všechny tyto vyjádřené záměry nevyšly od Boha, a zahájily tak proces odpoutávání se od Něho a luciferovo osamostatňování. Stal se tedy Božím protihráčem a protivníkem. To jeho „já chci“ nebylo vůlí Boží, a bylo automaticky namířeno proti Němu. Do té doby neexistovalo ani zlo, ani ten zlý.

Ten, který byl Bohu tak blízký, proti Němu povstal a zřítil se. Od té doby se může říkat: „Pýcha předchází pád!“ Do tohoto strašlivého pádu s sebou kníže andělů, který se stal nepřítelem Božím, strhl část andělského světa. Od vzpoury v nebi již není jen skrz naskrz dobrý Bůh; existuje také ten zlý, z něhož najednou zmizelo všechno dobré, a jeho vojsko, s nímž jako panovník tohoto světa ovlivňuje lidstvo ze vzdušného prostoru a stále bojuje proti všemu Božímu (Ef.6:11-13). Je to boj světla s temnotou, dobra a zla, na život a na smrt. Do tohoto duchovního střetnutí jsme všichni více nebo méně zataženi. Tu prozatím poslední zkoušku sil proti satanovi a jeho andělům vítězně vybojuje kníže andělů Michal se svým vojskem při vzetí spasených. „I stal se boj na nebi: Michal a andělé jeho bojovali s drakem, a drak bojoval i andělé jeho. Ale nic neobdrželi, ani jejich místo v nebi více nebylo.“ (Zj.12:7-8)

Sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19