Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny
Hadu Pán řekl, potom co ho proklel: „Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.“ (1.Moj.3:15) Had zanechal semeno, jak to Bůh řekl. Semeno až dodnes v Bibli označuje potomstvo. Nepřátelství mohlo vzniknout jen mezi dvěma rozdílnými semeny, a to se vrací zpět na nepřítele. Boží Slovo je neomylné a zjevuje vidoucímu smysl řečeného a toho, co se stalo. Kain skutečně byl dítětem toho zlého, jak to píše Jan, milovaný Ježíšův učedník: „Nemilujte jako Kain, který byl z toho zlostníka…“ (1.Jan.3:12). Tím jistě nebyl míněn Adam, nýbrž ďábel – ten zlý (Mat.6:13; 1.Jan.2:13-14). Kain není jako Adamův syn uveden v seznamu rodů ani ve Starém ani v Novém zákoně. Kdyby byl prvorozeným, měl by právo prvorozeného. Adam také není ani jednou nazván Kainovým otcem, jinak by Enoch nemohl být sedmým po Adamovi (1.Moj.5; Luk.3:37-38; Juda 14). Tak dokonalé je Boží Slovo, i když tajuplné! Jen Eva je pramátí všech živých (1.Moj.3:20).

Jeden z těch dvou synů byl Bohu libý: Abel přinesl beránka jako oběť, a poté se sám stal první obětí, zabitou prvním vrahem. V Kainovi byla nenávist, žárlivost, vražda a zabíjení. Tyto vlastnosti nepocházejí od Boha ani od Adama, syna Božího, ale od satana, který byl vrahem od počátku (Jan.8:44).

Přesto i Kain byl nábožný. Také přinesl oběť – bohužel polní plody. S pádem do hříchu to nesouviselo, a vztah k potřebnému spasení a odpuštění tím nebyl vytvořen, jako to učinil Abel.

Obě přirozené linie Kaina a Seta existovaly až do potopy. Abel byl ale zabit, než měl potomstvo; po něm není žádný rodokmen.

O Noemově čase čteme v 1.Moj.6:2-3: „Vidouce synové Boží dcery lidské, ony krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, které oblibovali.“ Tedy po tom, co nastalo smíšení, řekl Bůh: „Můj duch nebude v lidech navždy ponižován… nastal konec všelikého masitého těla přede mnou…“ (1.Moj.6:3+13, podle něm. př. Bible), neboť Zachránce měl vyjít z čisté Setovy linie. Jeho potomci jsou také označováni jako synové Boží. Ale i oni byli neposlušní, nevěřili Noemovi, poslanému poslu a prorokovi, a prohřešili se smíšením.

Jak řekl náš Pán v Mat.24:38, toto by se mělo na konci času milosti opakovat. Rovněž nyní je Duch Boží ponižován duchovním smícháváním. Tehdy se rodili ti pověstní obři; nyní máme populární náboženské muže.

Apoštol Juda ve verších 5-7 porovnává Noemův čas s časem Sodomy, jak to také učinil náš Pán v Luk.17:26-30, a zmiňuje jiný druh, cizí masité tělo, po kterém synové Boží bažili. O nich píše také apoštol Petr, že jsou svázáni pouty temnoty (2.Petr.2:4). Ježíš mínil obzvláště je, když sestoupil do nejnižších míst (1.Petr.3:18-22). Oni Duchu odporovali, byli neposlušní a smísili se s jiným druhem masa lidských dcer z Kainovy linie. Vznikla zvláštní manželství, která nebyla v Božím originálním stvoření. Badatelé pro neobvyklé nálezy kostí nenacházeli odpověď a chopili se popudu k vytvoření nebiblické evoluční teorie. Bůh vyžaduje i nyní oddělení Svých dětí (2.Kor.6:14-18), satan nadále vyžaduje míšení.

Ti andělé z nebe, kteří byli strženi do pádu Luciferem, se nacházejí v povětří (Ef.6:12), nejsou svázáni pouty temnoty. Také se ještě žádný anděl z nebe na Zemi neoženil (Mat.22:30). Pavel píše ještě otevřeněji: Ne každé masité tělo má stejné uzpůsobení, ale jiné je uzpůsobení masitého lidského těla, jiné je čtyřnohých zvířat, jiné ptáků, jiné ryb. Také jsou nebeská těla a pozemská; ale jiného druhu je sláva nebeských, a jiného druhu pozemských těl.“ (1.Kor.15:39-40 z něm. př.).

Při potopě všechno lidstvo zahynulo. Z Adamovy/Setovy čisté linie přežil jen Noe, jeho žena, jejich tři synové a snachy. Od té doby lidstvo pochází jen ze tří Noemových synů a tím z Adama (1.Moj.9:18-19; Sk.17:26). Od tohoto času lze vidět obě ta semena a děti jen ještě duchovně. Apoštol Jan píše: „Po tomto zjevní jsou synové Boží a synové ďáblovi. Každý, kdo nečiní spravedlnost, není z Boha, a kdo nemiluje bratra svého.“ (1.Jan.3:10). Pán Ježíš duchovním vůdcům jasně řekl: „Vy z otce ďábla jste a žádost otce svého chcete činit.“ (Jan.8:44) Rozsévač, který rozsel Boží semeno, je Syn člověka a vzcházející setba jsou děti království Božího. Nepřítel je ten zlý, který také rozsel semeno a to jsou jeho děti. Tak je to psáno, a tak to je: „… a pole je tento svět, dobré semeno jsou synové království, ale koukol jsou synové toho zlostníka…“ (Mat. 13:36-43).

Na jedné straně vidíme Kaina, přirozené semeno nepřítele, a na druhé potom Krista, Boží semeno. Tam je Eva, která nevěřila – ta neposlušná: ji oslovuje satan prostřednictvím hada; zde je Marie, která věří – ta poslušná: k ní mluví Bůh skrze anděla Gabriela. Tam - satanův vliv na počátku přirozeného stvoření; zde - vliv Boží a začátek nadpřirozeného stvoření skrze Ducha. Oboje se stalo skrze zplození a bylo zjeveno v masitém těle.

Že Kristus, Syn Boží, je zaslíbeným semenem (Gal.3:16-20 aj.), které přišlo skrze ženu – Marii – (Gal.4:4-7 aj.), je všeobecně známé. Že vzal na Sebe zlořečenství (Gal.3:13-14), přemohl smrt, osten smrti vytáhl (1.Kor.15:55-56), a tomu starému hadovi rozdrtil hlavu, nepřátelství usmrtil (Ef.2:16) a nás s Bohem smířil (2.Kor.5:19), je ústřední zvěstí evangelia. „A tak tedy, jako skrze pád jeden na všecky lidi přišla vina ku potupení, tak i skrze jediné ospravedlnění na všecky lidi přišla milost k ospravedlnění života.“ (Řím.5:18) Oddělením od Boha jde všechno nakřivo – smířením s Ním bude všecko dobré. To je nádherná, spásu přinášející, radostná Boží zvěst pro celý svět.

Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19