Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
S ohledem na mnohé falešné proroky a falešné Kristy, kteří rovněž působí, jak to Ježíš oznámil, je důležité, znát poznávací znamení všech pravých proroků z biblického pohledu. Některá z nich uvádíme:

Byli povoláni přímo Bohem.

Byli přímo Jím pověřeni.

Byli přímo posláni.

Přímo obdrželi slovo.

Působili jen na Boží příkaz.

Oni byli „vidoucí“, viděli vidění.

Říkali jen to, co řekl Bůh.

Činili jen to, co On jim přikázal.

Vždy byli odmítáni, pronásledováni atd.

Znali jen jediného Boha, v Jehož službě stáli.

Všechna tato poznávací znamení scházejí falešným prorokům. Ti nemají ani přímé povolání, ani božské pověření. Nebyli Bohem posláni, nezvěstují originální Slovo, ale své výklady, a sledují svůj vlastní program, aniž by se zařadili do plánu Božího. Samy divy a znamení nejsou Boží legitimací. Následující biblická místa to mají objasnit.

„Povstal-li by uprostřed tebe prorok, anebo někdo, kdo by míval sny, a ukázal by tobě znamení nebo zázrak, kdyby se pak i stalo to znamení nebo zázrak, a mluvil by tobě: Pojďme, následujme bohů cizích, (kteréž neznáš), a služme jim. Neuposlechneš slov proroka toho, ani snáře, nebo zkušuje vás Pán Bůh váš, aby známé bylo, milujete-li Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své. Pána Boha svého následujte, a jeho se bojte, přikázání jeho ostříhejte, hlasu jeho poslouchejte, jemu služte a jeho se přidržte! Prorok pak ten anebo snář zamordován bude, nebo mluvil to, čím by odvrátil vás od Pána Boha vašeho, (který vás vyvedl ze země Egyptské, a vykoupil tě z domu služby), aby tě srazil z cesty, kterou ti přikázal Pán Bůh tvůj, abys chodil po ní; i odstraníš zlé z prostředku svého!“ (5.Moj.13:2-6)

Ve dnech proroka Micheáše si „prorok“ Sedechiáš udělal železné rohy a prohlásil: „Tak praví Pán: Těmito trkati budeš Syrské, dokud jich nepohubíš. Tak podobně všichni proroci prorokovali, řkouce: Jeď do Rámot Galád, a šťastně se ti povede; nebo dá je Pán v ruku královu.“ (2.Par.18:10b-11) Jenže tohle bylo „Tak praví Sedechiáš“ a ne „TAK PRavÍ PÁN“. Sedechiáš s těmi čtyřmi sty proroky byl podveden lživým duchem a zaveden do bludu. V celém Starém zákoně byl vždy jen jeden pravý prorok a falešní proroci, kteří se nacházeli pod falešnou inspirací. K tomu je třeba číst obzvláště Jeremiáše 23 a Ezechiele 13.

O falešných prorocích Pán skrze pravého proroka Jeremiáše řekl následující a vytýkal: „… prorokovali ve jménu Bále a sváděli lid můj Izraelský…

Tak praví Pán zástupů: Neposlouchejte slov těch proroků, jenž prorokují vám, prázdných vás zanechávajíce. Vidění srdce svého mluví, ne z úst Páně… Neposlal jsem tyto proroky, ale sami běželi, nemluvil jsem k nim, avšak oni prorokovali. Neboť kdyby stáli v radě mé, jistěže by ohlašovali slova má lidu mému, a odvraceli by je od cesty jejich zlé, a bezbožného činění!… Jak dlouho ještě? Zdali v srdci těch proroků, kteří prorokují, není lež? Anobrž jsou proroci lsti srdce svého, kteří obmýšlejí to, jak by vyrazili z paměti lidu mému jméno mé sny svými, které vypravují jeden každý bližnímu svému, jako se zapomněli otcové jejich na jméno mé příčinou Bále…“ (Jer.23:13-32)

„I stalo se ke mně slovo Páně: Lidský synu, prorokuj proti prorokům, kteří prorokují sami od sebe. Řekni těm, kteří prorokují podle vlastního srdce: Slyšte slovo Páně: Toto praví Bůh Pán: Běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli… Jejich vidění je šalba a jejich věštba lež. Říkají: Tak zní výrok Páně, ale Pán je neposlal, a přece čekají na potvrzení slova. Copak jste neviděli šalebná vidění a nezvěstovali lživou věštbu? A přece říkáte: Výrok Páně!, přestože jsem já nepromluvil.“

Proto praví Bůh Pán toto: „Protože jsou vaše slova šalba a vaše vidění lež, chystám se na vás,“ je výrok Páně. Má ruka je pozdvižena proti prorokům, kteří mají lživá vidění a věští lež. Nebudou náležet s mým lidem do žádného společenství… Proto, protože v blud uvedli lid můj slovy: Pokoj, pokoj, ač žádný pokoj není…“ (Ez.13:2-10).

Kdo přesně sleduje to „TAK PRavÍ PÁN“, jak to tu máme před sebou, v souvislosti se stavem falešných proroků a jejich služby, zjistí, že totéž zavádění do bludu, tytéž podvody se dějí ještě dnes. Prorokuje se dobře míněná lež smíšená s věštectvím; vidění jsou podvodná. Před lidem se hovoří o spáse, aniž by to opravdu byla božská spása v Kristu. Mnozí povolují svému vlastnímu duchu, chtějí pomáhat Bohu a prorokují myšlenky svého srdce, přičemž je lid Boží tím jejich TAK PRavÍ PÁN uváděn do bludu a utvrzován ve falešném křesťanství.

Potom se Bůh obrací ještě proti sborovým prorokyním, které také prorokují podle vlastního uvážení. Říká se s dobrým úmyslem: „Pán mi dal pro tebe slovo“, „On mi něco ukázal“. Jim On vytýká: „Běda!“ za to, že sešívají čarodějné obvazy a pro každý případ nalézají správnou míru. Potom Pán sborové prorokyně, které označuje jako „ženské“ jako tu „ženskou Jezábel“, která se vydávala za prorokyni, soudí a říká: „Proto již nebudete mívat šalebná vidění a věštit věštby, ale vytrhnu lid svůj z vašich rukou. I poznáte, že já jsem Pán.“ (v.23)

Skrze žádný jiný dar se kazatel a sbor tolik nepozdvihl, tak se nezřítil a nebyl tak zmanipulován, jako skrze údajný dar proroctví. Pravé služby a dary Ducha slouží vždy ku vzdělání církve, nikdy k oklamávání, nikdy k zničení. Ne všichni se nechají korigovat, ale Svůj lid Pán zavolá ven, oddělí, bude jej tříbit a čistit, takže falešní proroci a prorokyně nad ním nebudou panovat. Kdo slyší na falešné proroctví, nemůže slyšet na pravé prorocké slovo. Právě tak každý, kdo pravé Slovo a proroctví svatého Písma celkově přijímá a věří mu, nenaletí na nábožný podvod skrze falešná proroctví.

Ještě jednou zdůrazníme poznávací znamení pravého proroka: Každý pravý prorok a služebník Boží slyšel na vlastní uši přímé povolání od Boha. Každý pravý prorok obdržel slovo přímo od Boha a stal se tak pro lid Božími ústy. Slovo Boží zaznělo každému, koho Pán pověřil. Praví proroci a apoštolové Páně jsou Bohem oslovováni jako služebníci, neboť oni stojí v Jeho přímé službě, jsou Jeho poslanými a znají Boha Pána osobně.

Micheáš, pravý prorok, řekl: „Živ je Pán, že co řekne Bůh můj, mluviti budu…” Micheáš řekl dále. „Proto slyšte slovo Páně: Viděl jsem Pána na trůnu svém, a všecko vojsko nebeské stojící po pravici jeho i po levici jeho… Proto hle, jižtě dal Pán ducha lživého v ústa proroků tvých, poněvadž Pán mluvil zlé proti tobě.“ (2.Par.18:12-13,18,22,27). Micheáš byl Boží prorok, a těch čtyři sta bylo samozvanými proroky, kteří byli podvedeni lživým duchem. Je nutné dát pozor na ten rozdíl.

Jozafat řekl: „Slyšte mne, Judo a obyvatelé Jeruzalémští. Věřte v Pána Boha svého, a stane se vám věrně; věřte prorokům jeho, a šťastně se vám povede.“ (2.Par.20:20) „… věřte jeho prorokům…“neboť jeho proroci mají Jeho zjevené slovo a Jeho zjevenou vůli.

Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19