Szabad Népmisszió

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz (Zsid.13:8)

nyelv :

Más országok
V náboženské oblasti nyní prožíváme největší podvod, jaký kdy byl. V Mat.24 Ježíš mnohé předpověděl předem, také, že „falešní proroci vystoupí ve velikém počtu a mnohé svedou do bludu.“ (V.11) Zástupci každého náboženství, každé konfese, každého kostela a společenství se ovšem prezentují jako ti správní. Navenek je mnohé dekorováno biblickými místy působícími dobrým dojmem. Ale Pán, který všechno prohlédne, praví: „Mějte se na pozoru před falešnými proroky…“ Toto varování bychom si měli vzít k srdci, neboť všichni se tohle odedávna domnívají o těch ostatních, ale zde se jedná o království Boží, to znamená: o věřící, o církev. Ďábel sám věří, ale svým způsobem, ne jak Písmo praví. Ve všech náboženstvích světa, i v křesťanském, mnozí věří jak a co chtějí. Takových věřících je plná celá Země. V čase reformace se vynořila otázka o falešných prorocích a o antikristovi. V posuzování tohoto bodu byli všichni reformátoři zajedno, navzdory jiným rozdílům. Nám se v tomto pojednání jedná o ty mnohé falešné proroky a Kristy.

Ale kdo jsou ti falešní proroci? Po čem se poznají? Dejme slovo samotnému Písmu svatému. Neboť na Zemi neexistuje theologická fakulta, žádný kazatelský seminář, kde by se tajuplná Boží rada učila nebo mohla být naučena. K tomu je zapotřebí božského oprávnění a poslání podle vzoru proroků a apoštolů, aby obdrželi jako oni přístup ke zjevenému Slovu a vůli Boží. Oni nám zanechali, co vševědoucí Bůh, který věděl o tragickém vývoji od samého počátku, řekl předem.

Zaprvé musíme zcela logicky zjistit, že každý padělek je kopií pravého originálu, a vypadá jako pravý originál. Falešný dolar musí být originálnímu tak podoben, aby to laik nepoznal. To mi připomíná osobní zkušenost: Před mnoha lety jsem ukládal peníze do banky. Náhle se pokladník zarazil, zvedl stomarkovou bankovku a řekl: „To je falešná stovka, musím informovat kriminální policii.“ Pro laika zcela nenápadné; ale oko odborníka to okamžitě poznalo! Tohle byla pro mne hluboká lekce. Já jsem nebyl falšovatel a mnozí, kteří tuto bankovku předávali dále, také ne. Je mnoho těch, kteří falšované takzvané „křesťanské učení“ předávají dále, aniž by zpozorovali, že jsou to falzifikáty, protože neznají originál a ty padělky nejsou schopni rozlišit.

Falešní proroci a falešní Kristové nejsou padělatelé, ale předávají padělané bez nejmenšího tušení dál a mají jedno společné: Oni vedou, jsou tedy v uznávaném vedoucím postavení, ale vedou do bludu; svádějí, protože jsou sami svedeni (2.Tim.3:13). V Mat.24:4 říká Pán: „Hleďte, aby vás nikdo nesvedl. Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Já jsem Kristus.“ Po předpovědění válek a přírodních katastrof On ještě jednou důrazně upozorňuje na falešné proroky, kteří mnohé zavedou do bludu (Mat.24:11).

Falešní proroci a Kristové vůbec nezkoušejí své učení na Slově, vypadají jako praví, a jen odborník Božího Slova rozpozná padělek – napodobeninu. Slovo „Christos“ má původ v řečtině a jeho význam odpovídá hebrejskému slovu „Mesiáš“, které znamená „pomazaný“ a pro nás je běžné jako „Kristus“. Ve Starém zákoně bývali králové a kněží pomazáni. Král Saul byl pomazán a právě tak král David a také Aron a jeho synové byli pomazáni. Praví proroci byli označováni za „pomazané Boží“. Pán sám říká: „Nedotýkejte se pomazaných mých, a prorokům mým nečiňte nic zlého.“ (Ž.105:15) Ježíš byl Pomazaný, Kristus Boží. Podle Luk.4:17-19 četl z proroka Izaiáše 61: „Duch Páně nade mnou, protože pomazal mne …“

Petr potvrzuje: „Bůh pak to, co předzvěstoval skrze ústa všech proroků svých, že Kristus (v něm. př. Bible: Pomazaný) měl trpěti, tak naplnil.“ (Sk.3:18)

„Kterak Ježíše od Nazareta pomazal Bůh Duchem svatým a mocí. Který chodil, dobře čině, a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; nebo Bůh s ním byl.“ (Sk.10:38)

Náš Pán ale mluví o falešných pomazaných – sice pomazaných, ale falešných. Jedno poznávací znamení se vždy vztahuje na všechny převrácené: Sjednotí se proti tomu správnému, totiž v konečném důsledku proti Pánu a Jeho pomazaným (Sk.4:23-31). Proti Mojžíšovi se nepostavili jen Egypťané Jannes a Jambres; z vlastního středu se pozdvihli vedoucí bratři, totiž, Dátan, Chóre a spol. (4.Moj.16). Ti se spojili, vytvořili určitou organizaci, která stála v opozici proti Bohu a Mojžíšovi, pravému prorokovi.

A znovu se Pán vrací k falešným prorokům a Kristům a varuje je: „Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak že by svedli, (kdyby to možné bylo) také i vyvolené.“ (Mat.24:24) A ještě tohle: Falešní a k tomu velké divy a znamení! Tomu nechť rozumí, kdo může. To všechno spolu přece vůbec nejde dohromady a do království Božího vlastně také ne. Dátan a Chóre patřili k církvi, stáli však pod falešnou inspirací a falešným učením. Jedině samotný Pán má právo ve Své církvi dosazovat rozličné služby. V tom nemůže každý dělat, co by chtěl, neboť by to vedlo jako u lucifera, knížete andělů, k pádu. Pavel varuje před falešnými bratry. Jsou to bratři, ale falešní. Nyní jsou falešní proroci a falešní pomazaní, dokonce velmi početní, jak to řekl náš Pán.

Mohou se prokazovat divy a znameními, mají tedy legitimaci, kterou vedou upřímné věřící do bludu. Nejsou to bezbožní muži, také to nejsou padělatelé, jsou svým způsobem věřící a laskaví, věří podle ujišťování jako kazatelé plného evangelia a mají klasické, přesvědčivé vystupování. Mají dokonce poznávací znamení, jaká jsou zaslíbena v misijním pověření. Všechno to vypadá jako pravé a dobré. Jejich shromáždění přitahují lidi ze všech konfesí, na všechny to dělá dojem a žasnou. Pán sám dal podnět k úvahám, že jsou dokonce na místě obavy, že by byli i vyvolení svedeni, kdyby to bylo možné. Ale dík Bohu, není to možné. Ovšem tomu pravému je to tak blízko, že jen ti, kdo znají ten originál a opravdu věří, jak Písmo praví, postřehnou rozdíl a tu záležitost prohlédnou. Vyvolení nenásledují divům a znamením, oni následují Svého Pána a Spasitele. Zkušují všechna učení, proroctví a zvěstování Slovem Božím, nenechají se ničím strhnout, ale zůstávají v učení apoštolů (Sk.2:42; Ef.2:20; 2.Petr.3:2 aj.).

Vždy byli ti, které Pán poslal, a ti, kteří šli sami od sebe. Falešní proroci a falešní Kristové vystupují sami od sebe, avšak uprostřed Božího království. Nesvádějí úmyslně, vůbec si toho nejsou vědomi. Oni nejsou padělatelé, ale to padělané předávají dále. Jsou upřímní, ale zvrácení, sami se narodili v náboženském podvodu. Tento vývoj předpověděli také apoštolové. Padělky mají dlouhou tradici. Avšak všechno, co není správné, to znamená, co nesouhlasí s Biblí, je falešné. To varování týkající se těchto věcí, musíme brát úplně vážně a ptát se: Kdo jsou dnes ti falešní proroci a falešní učitelé, kteří zavedli zhoubná učení, před nimiž varoval Petr, skrze něž je cesta pravdy v porouhání (2.Petr.2:1-3)?

Kdo jsou dnes ti, kteří přímou cestu opustili a jsou hnáni ziskuchtivostí, bloudí po cestách Balámových (2.Petr.2:12-19)?

Kdo jsou dnes ti antikristové, o nichž píše Jan (1.Jan.2:18-20)?

Kdo jsou dnes ti mnozí falešní proroci, kteří vyšli na svět (1.Jan.4:1)?

Kdo jsou dnes ti muži, o nichž říká Pavel, že vyšli z prostředku církve, přednášejí bludná učení a obracejí učedníky po sobě (Sk.20:26-32)?

Kdo jsou dnes ti, kteří káží jiného Ježíše, zvěstují jiné evangelium a vystavují se vlivu jiného ducha (2.Kor.11:4)?

Kdo jsou dnes ti, kteří si nasazují masku apoštola – tedy poslaného, ale ve skutku jsou to lživí apoštolové a jsou označeni jako nepoctiví pracovníci (2.Kor.11:10-15)?

Kdo jsou dnes ti, o nichž mluvil Duch Boží, že v posledním čase povstanou ti, kdo se přidrží svůdných duchů a budou zvěstovat učení pocházející od démonů (1.Tim.4:1-3)?

Co nepochází od Boha, to přichází od ďábla. Žádná napodobenina, žádná lež nemá původ v pravdě (1.Jan.2:21). Je to opravdu tragické, protože lidem není jasné, že v tradičním křesťanství je pravé nahrazeno falešným. Témata zůstala, obsah byl však pozměněn.

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19