Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
Všechno, co Bůh ve Svém Slově církvi slíbil, jsou „zaslíbení“; mluví-li o jiných věcech, jako o válkách, zemětřeseních, všelijakých přírodních katastrofách, které se měly dít, pak to jsou „předpovědi“. Byl nám zaslíben pravý prorok podle Eliášova vzoru; falešní proroci a falešní Kristové byli předpověděni. Žijeme na konci času milosti a máme právo, dokonce povinnost se dozvědět, co Bůh zaslíbil a co činí.

Pozorujeme-li ta dvě zaslíbení, která předcházejí prvnímu a druhému Kristovu příchodu: Mal.3:1 se naplnil službou Jana Křtitele. Pán Ježíš sám velice jasně řekl: „Aneb co jste vyšli viděti? Proroka? Jistě pravím vám, i více nežli proroka. Tento je to, o němž psáno: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, který připraví cestu tvou před tebou.“ (Mat.11:9-10) Jako druhé zaslíbení máme: „Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Páně veliký a hrozný…“ (Mal.4:5) Proroctví z Mal.4:5-6 potvrdil Pán Ježíš v Mar.9:12 a Mat.17:11 jako budoucnost: „Eliáš zajisté přijde a uvede všechno zase do původního stavu.“

Jan vystoupil, když začal den spásy. Poslední prorok vystoupí, než skončí den spásy, než slunce ztratí svůj svit a měsíc se obrátí v krev (Joel 2:31; Sk.2:20), a ten strašný den nastane (Iz.13:6-16; Joel 3; Sof.1:14-18; Sk.2:19-21; 1.Tes.5:2; 2.Petr.3:10; Zj.6:12-17). To je ryzí pravda odpovídající tomu „TAK PRavÍ PÁN“ v Jeho Slově.

Každý, kdo má i jen nejmenší náhled do Božího spásného plánu, bude vědět, že čas milosti je „dnem spásy“, jak to bylo oznámeno ve Starém zákoně (Iz.42:6; Iz.49:6-8). Je to den, který Pán učinil (Ž.118:24), den, který viděl Abraham a těšil se z toho (Jan.8:56). „V ten den poznáte, že já jsem v Otci Svém a vy ve mně, a já ve vás.“ (Jan.14:20).

O Janu Křtiteli je psáno: „Vystoupil muž od Boha poslaný… přišel, aby skládal svědectví, svědectví o světle, aby všichni skrze něho uvěřili.“ (Jan.1:6-7) Ne skrze veliký zástup evangelistů měli všichni uvěřit, ale skrze službu a zvěst jednoho muže, kterého Bůh poslal podle zaslíbení. Tak to bylo ve všech obdobích. Tak tomu bylo i nyní. Bůh Své slovo ani způsob působení nemění.

V Janově evangeliu v 1. kapitole od verše 19 je zpráva, že k Janu Křtiteli přišli poslové, aby se jej otázali, kdo on tedy je. „I vyznal a nezapřel, a vyznal: Já nejsem Kristus. Otázali se ho: Co tedy? Eliáš jsi ty? I řekl: Nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl: Nejsem. I řekli jemu: Kdopak jsi? Ať dáme odpověď těm, kteří nás poslali. Co pravíš sám o sobě? Řekl: Já jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jak předpověděl Izaiáš prorok. Ti pak, kteří byli poslaní, byli z farizeů. I otázali se ho a řekli jemu: Proč tedy křtíš, jestliže nejsi Kristus, ani Eliáš, ani ten prorok?“ (Vv. 20-25) On tedy nebyl ani Eliáš, ani Kristus, ani prorok podle 5.Moj.18:15-19. Otázka ohledně Eliáše je tím právě tak jasně a srozumitelně zodpovězena jako ta, zda je Kristem nebo tím Prorokem. Protože jeho služba odpovídala významu spásných dějin, znal ta místa, která se na něho vztahovala.

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19