Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países
„Vizte, abyste neodpírali mluvícímu. Nebo poněvadž ti neušli, kteří odpírali tomu, jenž na Zemi na místě Božím mluvil, čím více my, jestliže tím, který je z nebe, pohrdneme?“ (Žid.12:25)

Naskýtá se oprávněná otázka: Drží se nyní duchovní vůdci dále zcela tradic jako při prvním Kristově příchodu, jakoby Bůh nic neučinil? Ó vy duchovní vůdci, kteří máte vědomost o všem nadpřirozeném Božím působení v našem čase, kteří byste bez Bohem ustanovené prorocké služby nikdy vlastní evangelizační službu neměli, na jedné straně říkáte: „Branham byl mocný prorok! Bůh mu všechno zjevil!“, jak to také dosvědčil rev. Osborn, na druhé straně prohlašujete: „Jeho učení bylo falešné!“ Jak to spolu souhlasí? Říkáte, že Bůh mu dal neporovnatelnou službu s Božím potvrzením jako nikomu jinému, ale zvěst ukazující cestu, kterou přinesl ve jménu Páně a která musí předcházet druhému Kristovu příchodu, ignorujete kvůli své popularitě. Neberete na sebe velkou, nenapravitelnou vinu? Představujete se jako muži této hodiny, ale při muži Božím jste se dopustili vraždy pomluvou. Snažíte se Bohem daný vliv jediné mimořádné služby zničit, ale nezdaří se vám to. Pravé ovce budou následovat volání dobrého Pastýře. Ve všech, kteří jsou určení k věčnému životu, vykoná Boží Slovo to, k čemu bylo v tomto čase posláno!

Kdo nyní pro svoji osobu zavrhne, jako ti učení Písma tehdy, spásnou radu Boží (Luk.7:29-30) a nenechá se biblicky pokřtít, ačkoliv sám Pavel o sobě svědčí, že tak byl pokřtěn (Řím.6:3)? Není to tak, že vy, kazatelé, jste klíč k poznání zabavili, sami jste dovnitř nevešli a jiným jste v tom zabránili (Luk.11:52)? Božský sborový pořádek, který Pavel stvrdil a bratr Branham jej musel znovu zdůraznit, s povýšeným úsměvem zbavujete síly. Tvrdíte: „Ach, to jsou Branhamova učení: Pád do hříchu, Božství, křest, biblické postavení ženy a další.“ Opravdu? Nejsou to učení Písma svatého? Koho Pán dnes obžalovává sedminásobným „běda!“ jako tehdy ty duchovní vůdce (Mat.23:13-33)? Bůh ode všech vyžaduje víru a poslušnost.

V Mat.25 je řeč o příchodu Ženicha. Ve 24. kapitole upozornil náš Pán na průvodní jevy, které budou předcházet návratu Ježíše Krista, a také zdůraznil tu část, která se naplní v čase úplného napravení v závěrečné fázi: „Kdo je tedy ten služebník věrný a opatrný, kterého ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával pokrm v čas? Blahoslavený služebník ten, kterého přijda pán jeho, nalezl by, že tak činí. Amen pravím vám, že nade vším statkem svým ustanoví jej.“ (Mat.24:45-47) Nyní musí být celá rada, plné Slovo, veškeré duchovní hodnoty podávány. Na základě Božího povolání, které jsem já, Ewald Frank, mocným, všepronikajícím, přikazujícím hlasem Páně obdržel 2. dubna 1962, mám, jako Pavel, před Bohem velikou odpovědnost. Nyní musí být zaslíbené slovo rozdáváno jako duchovní pokrm, poslední zvěst před Kristovým příchodem rozhlášena s pravdivostí do celého světa. Bůh vzal svého služebníka k sobě, ale to jemu zjevené Slovo nám jako duchovní pokrm, jako čerstvá mana, zůstalo zachováno, čímž Bůh utišil hlad, který podle Am.8:11 chtěl poslat. Slovo Boží zůstává na věky a kdo je z Boha narozen, Boží Slovo slyší (Jan.8:47). I nyní se naplňuje, co je psáno v Ag.1:12: „I uposlechli… všichni, ostatkové lidu hlasu Pána Boha svého, a slov Aggea proroka, poněvadž jej poslal Pán Bůh jejich; nebo bál se lid tváři Páně.“

Ještě žijeme v čase milosti a každý má možnost, udělat korekturu a postavit se cele na stranu Boží. Nyní naposled ještě zaznívá slovo Boží k naší spáse a poučení, abychom byli uvedeni zpět na biblickou cestu. Totéž Slovo bude těm, kteří je nenásledují, jednou k odsouzení (Jan.12:48). Všem platí výzva: „Dnes, slyšeli-li byste hlasu Jeho, nezatvrzujte srdcí svých!“ (Žid.3:7-8) ON volá každého jednotlivce: „Ó kdybys poznal v tento den i ty, co vede k pokoji.“ (Luk.19:42)

V širém světě poznávají všechny děti Boží, že Bůh poslal Své Slovo, aby nás uzdravil a vyvolal ven ze všeho zmatku a pomatení. Nevěsta Ježíše Krista prožívá z víry konečné vítězství nad mocí a intrikami nepřítele. Na ni se vztahuje následující biblické místo: „Ale oni zvítězili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svědectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti.“ (Zj.12:11) „Radujme se a veselme se, a chválu vzdejme jemu. Neboť přišla svatba Beránkova, a manželka jeho připravila se. A dáno je jí, aby se oblékla v kment čistý a skvoucí, a ten kment jsou ospravedlňování svatých. I řekl mi: Piš: Blahoslavení, kteří jsou k večeři svatby Beránkovy povoláni. A řekl mi: Tato slova Boží jsou pravá.“ (Zj.19:7-9)

Doufám, že celý tento výklad bude přijat jako skrze Jeho Slovo dobře míněná, směr udávající řeč Boží.

„Potom mi řekl: Nezapečeťuj slov proroctví knihy této; nebo čas je blízko… Hle, přijdu brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil každému podle skutků jeho… Tak praví ten, který svědectví vydává o těchto věcech: Jistě přijdu brzo. Amen. Přijď tedy, Pane Ježíši. Milost Pána našeho Jezukrista se všechněmi vámi. Amen.“ (Zj.22:10+12+20-21).

Contenido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19