Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países
Satan nemůže tvořit ani plodit. Vloudil se do lidstva podvodem. Protože se zmocnil zvířete, přijal Bůh se zalíbením beránka, kterého jako zástupný obětní dar obětoval Abel. Později vydáním Zákona nařídil, že jako oběť musí být obětována čistá zvířata. Nakonec Spasitel jako Beránek Boží přinesl skrze Svoji smrt definitivní oběť. Nepřítel celé lidské pokolení od Boha oddělil, strhl do smrti a všechno stvoření si podmanil pod svou vládu. Proto Bůh, který stvořil a zplodil oboje, který jako Jediný může zplodit přirozený a duchovní život, musel přijít v jednorozeném Synu do lidského pokolení a nás z pádu spasit. Protože k tomu přestoupení došlo v těle z masa a krve, a ten tělesný život je v krvi (3.Moj.17:11), musel se Pán slávy stát člověkem a ve Svém těle z masa a krve zaplatit cenu za naše spasení Svým životem. „Poněvadž děti mají podíl při krvi a mase, obdržel i on podobně na něm podíl, aby Svou smrtí zničil toho, který má moc smrti, totiž ďábla, aby vysvobodil všechny, kdo byli strachem před smrtí podrobeni v službu během celého svého života.“ (Žid.2:14-15)

„… bez krve vylití nebývá odpuštění vin.“ (Žid.9:22)

V Kristu se naplnilo: „… Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.“ (Ž.2:7; Mat.1:18-25; Luk.1:26-38), právě tak Iz.7:14; Iz.9:6-7. Skrze Něho jsou všichni synové a dcery Boží spaseni z pádu, z moci satanovy a získali uvedení do synovství (Gal.4:5-7).

Od samého počátku skutečně existují dvě semena – dvě linie, které jsou obě nábožné. Obě věří v plné oddanosti v Boha, obě přinášejí oběti, obě se modlí, obě se sobě navzájem podobají a přesto jsou od základu odlišné. Ten rozdíl spočívá v tom, že pravé děti Boží mají jako Abel vztah ke spasení a tím k Bohu. Abel obětoval beránka jako oběť, protože mu bylo zjeveno, co jej udělá Bohu libým. Pravé děti Boží prožívají své spasení (1.Petr.1:18-21) a ospravedlnění skrze víru (Řím.5:1) v jedinou jednou provždy obětovanou oběť na kříži Golgaty (Žid.10:12-14). Nepravé děti obětují celý svůj život podle náboženského mínění, ale k přímému osobnímu vztahu s jediným Bohem skrze jednoho prostředníka, Ježíše Krista, nedospějí (1.Tim.2:5). Zkoušejí to náboženským způsobem, jak se to učí. Zůstává jim utajeno, že jsou ztraceni a také, proč musí být zachráněni. Kdo káže o plánu spasení, musí také přesvědčivě vyložit, proč spasení a smíření bylo nutné. Musíme jít po stopě zkázy až k začátku a ukázat cestu spásy. „A jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen být Syn člověka, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan.3:14-15).

Světlo zjeveného Slova, ve kterém je popsán celý spásný plán, svítí tak jasně jako ještě nikdy předtím. Spásné dějiny se táhnou jako červená nit dějinami zkázy až k definitivnímu Božímu vítězství skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Conteúdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19