Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
Iste nezostalo žiadnemu čitateľovi Biblie skryté, ako často je Boh v Starom zákone označovaný ako Kráľ. Dávid volá: „Pozoruj na hlas môjho pokorného volania, môj Kráľu a môj Bože…“ (Žalm 5:3) Prorok Jeremiáš hovorí: „Ale Pán je Boh pravdy, je živý Boh a večný Kráľ.“ (Jeremiáš 10:10). Prorok Izaiáš to vyjadruje týmito slovami: „Takto hovorí Pán, Kráľ Izraelov, a jeho vykupiteľ, Pán Zástupov…“ (Izaiáš 44:6) U Zachariáša 9:9 stojí: „Plesaj veľmi, dcéro Siona, pokrikuj radostne, dcéro Jeruzalema! Hľa, tvoj kráľ príde k tebe, spravodlivý je a plný spasenia chudobný a jazdiaci na oslovi, na osľati, žrebcovi oslíc.“ To je prorocké zasľúbenie, ktoré sa doslova splnilo v Novom zákone. K tomu čítame z evanjelia Matúša 21:1–4: „…vtedy poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im: Iďte do mestečka, ktoré je tu pred vami, a hneď nájdete oslicu, priviazanú, a osliatko s ňou; odviažte ich a priveďte ku mne. A keby vám niekto niečo povedal, poviete, že ich Pán potrebuje, ale že ich hneď pošle. A to všetko sa stalo, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka, ktorý povedal…“ Davy prepukli v nadšenie, vrhali plášte na ulicu, trhali vetvy zo stromov a zdobili cestu, pretože do Jeruzalema vchádzal Kráľ. Volali: „Hosanna synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach.“

Keď sa Vykupiteľ narodil, prišli mudrci od Východu do Jeruzalema a pýtali sa: „Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť.“ (ev. Matúša 2:2) Po svojom zajatí sa nášho Pána spýtali: „Či si ty Kráľ židovský?“ Na konci výsluchu prišiel Pilát k záveru: „Teda Kráľ si ty?“ Odpovedal Ježiš: „Ty vravíš, že ja Kráľ som. Ja som sa k tomu narodil, a preto som na svet prišiel, aby som svedectvo vydal pravde. Každý kto je z pravdy, počuje hlas môj.“ (ev. Jána 18:33–37)

Tak ako bol v Starom zákone ako Kráľ označený Boh Pán, tak bol v Novom zákone opísaný ako Kráľ Ježiš Kristus. Pavol to zhŕňa týmito slovami: „A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Amen.“ (1. Timoteovi 1:17) Ó, aká hĺbka múdrosti a poznania Božieho! Len skrze zjavenie môžeme vidieť rozmanitosť, v ktorej sa nám Boh dáva poznať. Len kto biblicky verí, že sa Boh v Kristovi zjavil, dokáže všetky biblické miesta uviesť na jedného menovateľa.

Zriadenie tohto kráľovstva leží ešte pred nami. Avšak i táto udalosť je predpovedaná už v prorockom Slove. „Spievajte Bohu žalmy, spievajte; spievajte, spievajte nášmu Kráľovi žalmy! Lebo Kráľom celej zeme je Boh. Spievajte vyučujúci žalm: Boh kraľuje nad národmi; Boh sedí na tróne svojej svätosti.“  (Žalm 47:7-9) Tiež v Žalme 96:9 stojí: „Klaňajte sa Pánovi v ozdobe svätosti! Traste sa pred jeho tvárou, celá zem! Povedzte medzi národami: Pán kraľuje! Áno, aj okruh sveta bude upevnený tak, aby sa nepohnul. Bude súdiť národy spravodlivo. Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem!…“ Všetko stvorenie čaká na túto veľkú chvíľu.

Zjavenie 11:17 patrí do rovnakej súvislosti: „Ďakujeme ti, Pane, všemohúci Bože, ktorý si a ktorý si bol a ktorý prídeš, pretože si prevzal svoju velikú moc a kraľuješ.“ Vidíme, že ako Kráľ je označovaný Boh Pán a tiež Pán Ježiš Kristus, pričom vieme, že je len jeden Kráľ a jedno kráľovstvo.

V ev. Matúša 25:31–32 stojí: „A keď príde Syn človeka vo Svojej sláve a všetci svätí anjeli s Ním, vtedy sa posadí na tróne Svojej slávy, a zhromaždené budú pred Neho všetky národy…“

Zachariáš 14:9 píše: A Pán bude kráľom nad celou zemou; toho dňa bude Pán jeden a jeho meno jedno.“ Do rovnakej súvislosti patrí Zjavenie 15:3: „Veľké a prepodivné sú tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, ó, Kráľu svätých!“ Tieto biblické miesta nech postačia k tomu, aby nám ukázali, že Pán (Hospodin) Boh a Ježiš Kristus sú rovnako označovaní ako Kráľ. Keby nebol Jahveh Starého zákona a Jahšua v Novom zákone, potom by sme mali do činenia s dvomi rozličnými kráľmi.

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25