Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países
V Starom zákone bol nevinný baránok obetným zvieraťom, ktoré muselo zomrieť ako symbol dokonalého obetného Baránka namiesto previnilcov. Ján Krstiteľ poukázal na Ježiša a zvolal: „Aj, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (ev. Jána 1:29) Peter píše: „Vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, vykúpení ste z márneho svojho obcovania toho, od otcov podaného, ale drahou krvou ako Baránka nevinného a nepoškvrneného.“  (1. Petra 1:18–19). Cirkev bola dobytá Jeho božskou krvou (Skutky 20:28).

„Ktorého Boh vydal za Zmiercu, cez vieru v krv jeho, k ukázaniu spravodlivosti svojej… a ospravedlňujúcim toho, ktorý je z viery Ježišovej.” (Rimanom 3:25–26) Aká podivuhodná pravda! To je jadro evanjelia. Všetky biblické miesta, ich spojenie k sebe a ich vzájomný súlad, vedú k božskej odpovedi. Skrze vieru sú veriaci ospravedlnení a dokonca navždy posvätení, pretože On sa za nás posvätil (ev. Jána 17:19).

Contenido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25