Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
Pojem „zmierenie“ tvorí prechod k Sprostredkovateľovi a Príhovorcovi. Jób vyjadril túto myšlienku veľmi zreteľne: „Veď ak bude mať anjela príhovorcu (sprostredkovateľa), jedného z tisíca, ktorý by za človeka oznámil pokánie Jeho: Teda zmiluje sa nad ním, a povie: Vysloboď ho, aby nevošiel do pokušenia, obľúbil som mzdu vyplatení a… Ktorý hľadiac na ľudí, povie: Zhrešil som, a to, čo pravé bolo, prevrátil som, ale nebolo mi to prospešné. Boh však vykúpil dušu moju, aby nešla do Jamy, a život môj, aby svetlo uvidel.“  (Jób 33:23–28) Tu je reč o pri hovorcovi, o uzmierení a o vykúpení. Jób dosvedčil: „…ja viem, že môj Vykupiteľ žije.“ (19:25)

Presne to sa stalo aj pri všetkých veriacich: cena bola splatená, sme zachránení, očistení od hriechu a v prítomnosti Božej. Pri druhom príchode Krista budú telá tých, ktorí Mu patria, premenené a naveky omladnú, ako to predpovedal aj Jób.

Už starozákonní proroci a mudrci čakali na spásu. Jób vo viere vo svojej zúfalej situácii volal k Bohu: „Ale ja viem, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom. A keď raz toto všetko rozborí moju kožu, potom zo svojho tela uvidím Boha, ktorého ja uvidím sebe, a moje oči budú vidieť a nie cudzí. Moje ľadviny hynú v mojej vnútornosti.“ (Jób 19:25–27)

Vo všetkých týchto vlastnostiach vidíme Syna človeka vedľa Boha. V 1. Timoteovi 2:5–6 stojí: „Jeden je iste Boh, jeden tiež sprostredkovateľ Boží a ľudský, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého na vykúpenie za všetkých.“ Nie dvoch Bohov, ani dve osoby v božstve, ale jedného Boha a jedného sprostredkovateľa, človeka Ježiša Krista. 

V liste Židom 12:24 je písané, že sme prišli „k sprostredkovateľovi Nového zákona Ježišovi, a k pokropeniu krvou, lepšie hovoriacou než Ábelova.“ Starom zákone je nám vysvetlený pojem „sprostredkovateľ“ na prorokovi Mojžišovi, ktorý stál medzi Bohom a ľuďmi. O tom je v napísané Skutkoch 7:38: „On je, ktorý bol sprostredkovateľom medzi ľudom na púšti s anjelom, ktorý hovoril k nemu na hore Sinai, i s otcami našimi, ktorý prijal živé slová, aby ich nám dal.“

Sprostredkovateľ musel byť i Príhovorcom. Ján napomína veriacich: „Synáčkovia moji, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Keby kto zhrešil, príhovorcu máme u Otca, Ježiša Krista spravodlivého. A on je obeť zľutovania za hriechy naše, a nielen za naše, ale i celého sveta.“ (1. Jánova 2:1-2) Ako Príhovorca je na pravici Božej, lebo už v Starom zákone bolo predpovedané: „Povedal Jahveh Pánu môjmu: Seď na pravici mojej, dokiaľ nepoložím nepriateľov tvojich na podnože nôh tvojich.“ (Žalm 110:1, pozri aj Židom 1:13)

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25