Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays
Mnohé miesta Písma dosvedčujú, že Boh a Pán je i Sudcom. Žalm 7:12 hovorí: „Boh je sudca spravodlivý.“ V Žalme 50:6 je písané: „…lebo On, Boh, je sudcom.“ v Žalme 58:12: „… určite, že je Boh sudcom na zemi.“ Slovo u Izaiáša 33:22 je zvlášť poučné: „Lebo Pán náš sudca, Pán náš zákonodarca, Pán náš kráľ, On nás spasí.“ Ten istý, ktorý zákon vydal, bude podľa Svojho zákona súdiť. Jakob vyjadruje v Novom zákone to isté: „Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť.“ (Jakoba 4:12) Prorok Jeremiáš oslovuje Pána tiež ako sudcu: „Ale Hospodin Zástupov je spravodlivý sudca…“ (Jeremiáš 11:20). Pavol mohol povedať na konci svojej životnej cesty: „Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, On, ten spravodlivý sudca…“ (2. Timoteovi 4:8) V ev. Jána 5:22 stojí: „Lebo Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd dal Synovi.“

Peter vykladá v Skutkoch 10 stotníkovi Korneliovi a jeho priateľom stručnými slovami spásny plán Boží. Podľa jeho kázania je Ježiš Bohom určený Sudca nad živými i mŕtvymi (verš 42). V liste Židom 12:22–23 stojí: „Ale ste pristúpili … k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu sudcovi všetkých…“ Aj tu by sme sa mohli opäť pýtať: Kto teda bude Sudcom? Bude ním Boh, alebo Pán Ježiš? Iste, že bude len jeden Sudca, totiž Zákonodarca. Ak je označovaný ako Boh alebo Otec, ako Pán alebo Syn, je to predsa jedno; jedná sa vždy o toho jedného. V prirovnaniach by sa mohlo ľubovoľne pokračovať.

Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25