Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países
Mesiáš musel byť i Kňaz. V liste Židom 9:11–14 je povedané: „Ale Kristus prišiel, najvyšší kňaz budúceho dobrého, skrze väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie tohoto stavania, ani cez krv kozliat a teliat, ale skrze svoju vlastnú krv, vošiel raz navždy do svätyne, večné vykúpenie našiel… Čím viac krv Kristova, ktorý skrze Ducha večného samého seba obetoval nepoškvrneného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov k slúženiu Bohu živému?“ Ako Kňaz bol On tým, ktorý priniesol obeť. Zároveň bol Baránkom, ktorý sa na zemi obetoval.

V liste Židom 5:7–10 čítame: „Ktorý za dní tela svojho so silným krikom a slzami doniesol ako obeť modlitby a ponížené prosby k tomu, ktorý ho mohol ušetriť od smrti, a vypočutý bol v tom strachu. A aj keď bol Syn Boží, z toho však, čo trpel, naučil sa poslušnosti, a tak dokonalý súc, učinený je všetkým poslušným, pôvodcom spasenia večného, nazvaný súc od Boha najvyšším kňazom podľa poriadku Melchisedechovho.“

V 1. Mojžišovej 14 od verša 18 je nám podávaná správa: „Melchisedech tiež kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno; a ten bol kňaz Boha silného najvyššieho. I požehnal mu a povedal: Požehnaný Abram Bohu silnému najvyššiemu, ktorý dal nepriateľov tvojich do rúk tvojich. I dal mu Abram desiatok zo všetkých vecí.“ Kto pozoruje len toto biblické miesto, má dojem, že v Jeruzaleme kraľoval kráľ, ktorý súčasne zastával úrad kňaza. V liste Židom 7 je tento Kráľ – Kňaz bližšie popísaný: „Ktorý najprv vykladá sa kráľ spravodlivosti, potom i kráľ Sálema, to jest kráľ pokoja.“ (v. 2) Existuje len Jeden, ktorý môže byť oslovený ako Kráľ spravodlivosti a ako Kráľ pokoja, a to je Kráľ všetkých kráľov. V čase Abraháma ešte neprišiel v telesnom tele. Vo verši 3 je nám Melchisedech takto objasnený: „Bez otca, bez matky, bez rodu, ani začiatku dní, ani skonania života nemajúc, ale pripodobnený je Synovi Božiemu, zostáva kňazom večne.“

Každý kráľ a každý kňaz na zemi má otca, matku a rodokmeň. Melchisedech ich ale nemal. To je ďalší premáhajúci dôkaz, že Pán, ktorý vtedy vyšiel v ústrety Abrahámovi ako Kňaz, ešte nebol zrodený do tohto sveta ako Syn. Ako Kňaz vyšiel v ústrety Abrahámovi s chlebom a vínom – ako symbolom Večere Pánovej. Po víťazstve nad nepriateľmi sa konala večera a rovnako to bude aj s tými vykúpenými. Po skončení duchovného boja, budú tí, ktorí dosiahnu víťazstvo, vzatí na veľkolepú večeru s Pánom.

Starom zákone smel veľkňaz vstúpiť len raz v roku, totiž o veľkom dni zmierenia, do svätyne svätých, potom, keď prelial krv obetného zvieraťa (Židom 9:7). Kristus ako Veľkňaz raz navždy vstúpil hore so Svojou vlastnou krvou, ktorá nestiekla do prachu tejto zeme, ale obetoval ju na trón milosti. Tá krv má pre každého ešte dnes, kto biblicky verí, ten istý ospravedlňujúci účinok. Veď je to krv novej zmluvy, ktorá v priebehu času milosti pôsobí pri všetkých, ktorí v ňu veria.

To nám pripomína slová z proroka Izaiáša: „…aby položiac Svoju dušu v obeť za hriech, videl Svoje semeno, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi Pánovi, zdarilo sa v Jeho ruke.“ (Izaiáš 53:10)

Contenido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25