Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países
Ako Prorok musel svoju úlohu splniť rovnako, ako v každej inej oblasti. V Skutkoch 3:22–23 sa Peter odvoláva na slovo z 5. Mojžišovej 18:18 a vraví o Ježišovi: „Proroka vzbudím im z prostriedku ich bratov, ako si ty, a položím slová moje do úst jeho, a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. I bude, že ktokoľvek by neposlúchal slová moje, ktoré hovoriť bude v mojom mene, ja to vyhľadávať budem na ňom.“ Ako Syn človeka bol Prorokom. Vážne napomenutie znie: „… ktokoľvek by nepočúval moje slová, ktoré hovoriť bude v mojom mene, ja vyhľadávať budem na ňom.“ Poslúchnuť to „TAK HOVORÍ PÁN“ a Jemu veriť, znamená život. Na hore premenenia zaznel mocný hlas z nadprirodzeného oblaku, ktorý hovoril: „Tento je ten môj milý Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, toho počúvajte. To počujúc učeníci, padli na tváre svoje a báli sa veľmi.“ (ev. Matúša 17:5–6) Videli svojho Majstra premeneného v Jeho pôvodnú slávu. Tak videl Ján Pána na ostrove Patmos, keď sa nachádzal vo vytržení (Zjavenie 1:12–17). Kto Ježiša vidí premeneného, počuje dnes tie isté slová: „Toho počúvajte!“ Tu vidíme úplnú zhodu s 5. Mojžišovou 18:18 a Skutkami 3:20–23.

Pán ako Prorok zvestoval a činil Slovo a vôľu Božiu. Jána Krstiteľa sa pýtali: „Si ten prorok? Odpovedal: Nie som.“ (ev. Jána 1:21) Ján bol najväčší zo všetkých prorokov, on staval most od StaréhoNovému zákonu a predstavil Krista, Baránka Božieho. On však nebol prorok, o ktorom Mojžiš prorokoval. Tým bol Mesiáš, ktorý vyzdvihol prorockú časť spásnych dejín a vykonal Svoju prorockú službu. „Tí ľudia, uvidiac ten div, ktorý učinil Ježiš, hovorili: Tento je iste prorok, ktorý mal prísť na svet.“ (ev. Jána 6:14)

V evanjeliu Jána 5:19 stojí: „Amen, amen, vravím vám: Nemôže Syn sám od seba nič činiť, jedine čo vidí, ako Otec činí. Lebo čokoľvek On činí, to i Syn tiež podobne činí.“ Ako Syn človeka takto zjavil svoju ľudskosť rovnako, ako proroci. Tu nehovoril bezmocný Boh k silnému Bohu, ale Syn človeka, Ježiš Kristus, k Bohu. Pánom poslaní proroci boli vidiaci. Skrze inšpiráciu Ducha im bola zjavená vôľa Božia, v božských videniach videli to, čo im bolo oznámené. Syn človeka bol ten Prorok, videl a počul, čo mal činiť. Tiež povedal: „Lebo nehľadám vôľu svoju, ale vôľu toho, ktorý ma poslal, Otcovu.“ (ev. Jána 5:30) 

I starozákonné Slovo Písma v Žalme 40:8–9 sa vzťahovalo na Neho: „Vtedy som povedal: Hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách. Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám...“ To bolo citované v liste Židom 10:7–9. Vo verši 10 nasleduje vysvetlenie: „V ktorej vôli posvätení sme cez obetovanie tela Ježiša Krista raz navždy.“ Adam nemohol vôľu Božiu splniť. Avšak Duchom splodený Syn Boží zrušil Svojou poslušnosťou neposlušnosť prvého Adama. On činil dokonalú vôľu Božiu, vzal našu kliatbu na seba, aby na nás prišlo Božie požehnanie. „Áno, i vás, mŕtvych v hriechoch a v neobriezke tela vášho, spolu s ním obživil, odpustiac vám všetky hriechy.“ (Kolosenským 2:13) Všetci vieme, že Kristus musel byť prorok, ale on bol viac ako prorok, bol ten veľký JA SOM, ktorý hovoril skrze prorokov. Bol tým, ktorý mohol povedať: „...prv než bol Abrahám, som ja.“ (ev. Jána 8:58)

Contenido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25