Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни
V knihe proroka Daniela 7:9 je nám oznámená pozoruhodná udalosť: „Hľadel som, až tróny tie postavené boli, a Starodávny dňov posadil sa, ktorého rúcho bolo ako sneh biele, a vlasy jeho hlavy ako vlna čistá, trón ako iskry ohňa; jeho kolá ako oheň horiaci.“ Boh s istotou nestarne a  nie je žiadny starý otec. On je náš Otec a od pradávna ten istý nemeniteľný Boh. U Neho nemôže byť reč o veku. V tomto videní Ho Daniel videl ako Sudcu, ako najvyššiu autoritu, v celom Jeho majestáte a dôstojnosti. Vo verši 13 Daniel svedčí: „Videl som vo videní nočnom, a aj, s oblakmi nebeskými podobný Synovi človeka prichádzal; potom až k Starodávnemu dňov prišiel, a pred neho postavený bol.“ Takéto verše používajú niektorí ľudia, aby tým dokazovali viacero osôb v božstve, a pritom prehliadajú, že prorocké obrazy Starého zákona naznačovali udalosti Nového zákona. Toto videnie sa do dnešného dňa ešte nenaplnilo: „A bolo jemu dané panstvo i sláva i kráľovstvo, a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky; jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené.“ (verš 14)

Tento čas príde vtedy, keď bude Kristus panovať ako Kráľ a my s Ním. Prekvapí nás, keď v Novom zákone opäť nájdeme popísanie ctihodného starca v Synovi človeka. V Zjavení 1 od verša 13 videl Ján: „A uprostred tých siedmich svietnikov podobného Synovi človeka, oblečeného do dlhého rúcha a prepásaného na prsiach pásom zlatým. Hlava jeho a vlasy biele, ako biela vlna, ako sneh, a oči jeho ako plameň ohňa.“ U proroka Daniela je nám Boh ukázaný s bielou hlavou. V Novom zákone je Ježiš Kristus, Syn človeka, opísaný rovnakým spôsobom, s bielou hlavou. To znovu potvrdzuje, že zjavenie Syna opäť ústi v Bohu, ako je to uvedené v 1. Korintským 15:28: „A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.“ 

Bola doba, kedy neexistoval Syn, ale vtedy bol On Pánom, teraz je On Synom, a potom bude znova Pánom. Ten istý, ktorého Ján videl prechádzať sa uprostred siedmich zlatých svietnikov ako Syna človeka, je ten, ktorý vydáva svedectvo nasledovnými slovami: „Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten Všemohúci.“ (Zjavenie 1:8) Skôr ako Pán vydal Svoje vlastné svedectvo Ho videl Ján prichádzať vo videní: „Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho všetko oko, i tí, ktorí ho prebodli; a budú plakať nad Ním všetky pokolenia zeme, určite. Amen. Ja som Alfa i Omega, totiž začiatok a koniec, vraví Pán, ktorý je, a ktorý bol a ktorý prísť má, ten Všemohúci.“ (Zjavenie 1:7-8)

V Zjavení 20 od verša 11 je popísaný posledný súd. Ján dosvedčuje: „I videl som trón veľký biely, a sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo…“

Až v poslednej kapitole Biblie sa stretávame ešte s časovými pojmami, ktoré sa nevzťahujú na večnosť. Napríklad v Zjavení 22 je reč o stromoch života, ktoré každý mesiac prinášajú ovocie. To bude počas tisícročného kráľovstva (Ezechiel 47:12). Tiež stojí ešte o tróne Božom a Baránkovom, avšak je to písané v jednotnom čísle a nie v množnom: „… a služobníci Jeho slúžiť mu budú. A tvár Jeho vidieť budú, a Jeho meno bude na ich čelách.“  (Zjavenie 22:3–4)

Na konci hovorí opäť ten Jeden, ktorý hovoril i na začiatku: „A aj, prídem skoro, a moja odplata so mnou, aby som odplatil každému jednému podľa jeho skutkov. Ja som Alfa i Omega, začiatok i koniec, prvý a posledný.” (v. 12–13)

Každý vie, že o tejto nevyčerpateľnej téme by mohli byť napísané mnohé knihy. Týchto niekoľko biblických odkazov má pomôcť každému jednotlivcovi pri vlastnom hľadaní s modlitbou. Na Slove Božom chceme zotrvať ako na najsvätejšom dedičstve viery v každom učení a viere. Čo sa ešte nenaplnilo, iste sa v pravý čas splní (Habakuk 2:2–3). Až bude všetko dokonané, bude zjavené, že Boh uskutočnil svoje veľké predsavzatie a vykonal Svoje večné uznesenie. Akonáhle prejde čas do večnosti, nebude už potrebný žiadny Syn človeka, žiadny Sprostredkovateľ a Príhovorca, atď. Všetko sa navráti naspäť k Bohu, Boh Pán tu bude stáť vyvýšený a my s Ním. Konečný stav popisujú asi najvýstižnejšie slová zo Zjavenia 21:3–7, ktoré sú aj záverom tohto krátkeho textu: „Aj, stánok Boží s ľuďmi, a bývať bude s nimi, a oni budú ľud jeho, a on Boh s nimi bude súc ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich očí, a smrti už viac nebude, ani kvílenia, ani kriku, ani bolesti nebude viac; lebo prvé veci pominuli: I povedal ten, ktorý sedel na tróne: Aj, nové činím všetko. I povedal mi: Píš, lebo tieto slová sú verné a pravé. I vraví mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, začiatok i koniec. Ja dám smädnému zo studnice vody živej zadarmo. Kto zvíťazí, dostane dedične všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom.“ Amen! Amen!

Съдържание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25