Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays
Pojmy, ktoré boli použité na opísanie Boha v Starom zákone, sú použité v Novom zákone na Pána: Vykupiteľ, Kráľ, Pastier, Sudca atď. On je dokonca uvádzaný v spojitosti so stvorením. V ev. Jána 1:10 čítame: „…svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal!“  V liste Kolosenským 1:16–17 je písané: „…lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí…“ Zo súvislostí vychádza najavo, že sa tieto biblické miesta týkajú Ježiša Krista.

V 1. Korintským 8:6 stojí: „…ale my máme jedného Boha, Otca, z ktorého všetko, a my cieľom neho, a jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko, aj my skrze neho.“ V tomto verši je Syn označený ako ten, kým On je, totiž ako Pán.

Skrze Boha, Otca, povstali všetky veci a skrze Ježiša Krista taktiež. Skrze koho teda povstali? Máme dvoch Stvoriteľov? Iste nie. Existuje len jeden Stvoriteľ. On je Boh a zjavil sa ako Otec v Synovi a Syn je Pán a tým aj ten istý Boh.

V prorockej knihe Nového zákona je to zasa Boh Pán: „Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci, a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené.“ (Zjavenie 4:11)

Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25