Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países
Spojenie Boha s ľuďmi v Synovi človeka je nám ukázané v liste Židom 2:6–9: „Čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ? Máličko menšieho si ho učinil od anjelov, slávou a cťou si ho korunoval, a ustanovil si ho nad dielami rúk svojich. Všetko si podmanil pod jeho nohy. Poddajúc mu všetko, ničoho nezanechal nepodmaneného jemu. No teraz ešte nevidíme, žeby mu bolo všetko poddané. Ale toho Ježiša, ktorý o málo menší bol ako anjeli, vidíme pre utrpenie smrti slávou a cťou korunovaného, aby z milosti Božej za všetkých skúsil smrť.“ To všetko sa stalo kvôli nám. V liste Židom 2:10–11 je písané: „Pristalo určite tomu, pre ktorého je všetko, a skrze ktorého je všetko, Vodcovi spasenia, aby mnohých synov k sláve privedúc, ich skrze utrpenie posvätil. Lebo i ten, ktorý posväcuje, i tí, ktorí posvätení bývajú, z jedného sú všetci, pre ktorú to príčinu nehanbí sa ich nazývať bratmi.“

Čo bolo napísané v Starom zákone ako zasľúbenie, naplňuje sa v Novom zákone doslova. Po vzkriesení povedal Pán ženám, ktoré prišli k Jeho hrobu: „Nebojte sa. Choďte, zvestujte mojim bratom, nech idú do Galilee, a tam ma uvidia.“ (ev. Matúša 28:10) Myšlienku, že ten Posväcujúci a tí, ktorí posvätení bývajú, majú toho istého Otca, nachádzame potvrdenú aj v evanjeliu Jána 20:17: „Vraví jej Ježiš: „Nedotýkaj sa ma; lebo som ešte nevstúpil k Otcovi svojmu. Ale choď k mojim bratom, a povedz im: Vstupujem k Otcovi svojmu, a k Otcovi vášmu, k Bohu svojmu, a k Bohu vášmu.“ Keď bude všetko dokonané, bude zjavené, že všetci synovia a dcéry Božie budú premenení na obraz Syna Božieho. Ján píše: „Vieme potom, že keď sa ukáže, podobní jemu budeme; lebo vidieť ho budeme takého, aký je.“ (1. Jánova 3:2) Tak isto, ako je písané, tak isto sa to stane. Jeho večné rozhodnutie s tými, ktorí Mu veria, sa približuje konečnému uskutočneniu.

V Žalme 22:23 stojí: „I budem rozprávať bratom svojim o mene tvojom, uprostred zhromaždenia chváliť ťa budem.“ To meno nebude oznámené všetkým, ale ako stojí napísané, oznámil ho svojim bratom, totiž tým, ktorí Boha môžu právom nazývať nebeským Otcom. V Synovi nám Boh všetko dal. „Lebo v ňom prebýva všetka plnosť Božstva telesne. A v ňom ste naplnení, ktorý je hlava všetkého kniežatstva i mocnosti.“ (Kolosenským 2:9-10) Tento výrok tiež súhlasí a bude zjavený v synoch a dcérach Božích.

Vidíme svojho Pána, ktorý tým, že sa stal človekom, musel zastávať rozličné úlohy spojené s našou spásou. Ježiš vtedy povedal: „Pýtajte sa na písma: lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, ale tie o mne vydávajú svedectvá.“ (ev. Jána 5:39) Pri tomto skúmaní musíme úplne veriť svedectvu Písma. Ježiš povedal: „To je ten večný život, aby poznali teba samého, pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (ev. Jána 17:3) Ako sme ukázali, Kristus nie je zobrazený ako ďalší Boh vedľa toho Jedného, ale je Jeho priamym zjavením, ako je napísané v liste Židom 1:3a: „ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci...“ On tiež povedal: „A táto je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal život večný.“ (ev. Jána 6:40) Aká je dôležitá viera v Božie zjavenie v Synovi, je vyjadrené v tomto verši: „Kto verí v Syna, má život večný; ale kto neverí Synovi, neuzrie život…“ (ev. Jána 3:36) Napriek rozmanitosti, v ktorej sa náš Pán zjavoval, hľadíme za ľudský obal a s Tomášom vyznávame: „Pán môj a Boh môj!“ (ev. Jána 20:28) Podľa svedectva apoštola Pavla môže len ten dosvedčiť Ježiša Krista ako Pána, kto skutočne má Ducha svätého (1. Korintským 12:3).

Obetoval za nás svoj život ako dobrý Pastier a urobil z nás ovce Svojej pastvy, stádo Svojej ruky. Ako Baránok Boží vylial za nás Svoju krv pre našu spásu. On je Kráľ a Kňaz a učinil z nás kráľov a kňazov (Zjavenie 1:6). Ako Príhovorca za nás prosí. On je Skala, drahocenný kameň uhoľný, na ktorom sme budovaní ako živé kamene v duchovný dom (1. Petra 2:4-10). Ako Syn z nás učinil synov a dcéry Božie (Efezským 1:5) atď. Kto vidí Pána v Jeho ľudskosti vedľa Boha, musí mať na zreteli, že všetko sa stalo preto, aby mohlo byť uskutočnené večné Božie predsavzatie s ľudstvom. Ako Syn Boží je Vykupiteľom, ako Syn človeka Prorokom, ako Syn Dávidov Kráľom. On sa posadí na trón a my s Ním budeme kraľovať tisíc rokov (Zjavenie 20:6). Toto veľké zasľúbenie dal tým Svojim (Zjavenie 3:20-21). Potom čas pominie vo večnosti a Boh bude všetko vo všetkom (1. Korintským 15:28).

Conteúdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25