Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países
V Žalme 2:7 čítame: „Rozprávať budem o ustanovení zákona. Pán mi povedal: Ty si Môj Syn, Ja som ťa dnes splodil.“ Slovo „dnes“ sa v žiadnom prípade nevzťahuje na večnosť, lebo tá nemá žiadne včera, žiadne dnes a žiadne zajtra. Je to časový pojem. V Starom zákone bolo rozhodnutie Božie učinené ako budúci, prorocký koncept, ktorého naplnenie sa deje v Novom zákone.

Žalme 2:8 je ďalej povedané: „Požiadaj odo mňa, a dám ti národy, tvoje dedičstvo, tvoje državie, končiny zeme.“ V obidvoch týchto veršoch je reč o splodení Syna a o tom, že Jemu budú dané národy v dedičstve. Žiadny človek nebude zachránený, pretože verí, že existuje Boh. Tomu verí i diabol (Jakuba 2:19). Spásna a záchranná viera spočíva v tom, že jediný pravý Boh nás vykúpil v Synovi. Preto stojí písané: „Ver v Pána Ježiša Krista, a budeš spasený ty a dom tvoj.“  (Skutky 16:31)

V Žalme 2:12 je táto skutočnosť božsky vyjasnená: „Ľúbajte syna, aby sa nerozhneval, a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapáli jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu.“ Toto Slovo nesmieme opomenúť. Mnohí hovoria o Bohu a milom Otcovi v nebi, neuznávajú ale, že Otec tu na zemi sa v Synovi zjavil ako Záchranca. Jediná platná a spásonosná viera v Boha je viera v Ježiša Krista, pretože len v Ňom sa Boh stretol s ľudstvom. Len v Ňom sa môžeme s Bohom stretnúť a nájsť záchranu. To musí byť i základom našej viery v Neho, lebo tak sa ľuďom ukázal k ich spáse a blahoslavenstvu (Titovi 2:11-14).

Kvôli nám nastolil pomer Otec – Syn, aby sme sa mohli aj my stať synmi a dcérami Božími. V 2. Samuelovej 7:14 stojí prorocké ohlásenie: „Ja mu budem otcom, a on mi bude synom.“ V tomto bode však nie je koniec, Boh zahŕňa do svojho plánu všetkých svojich synov a dcéry a je tak stavaný most od Syna k synom. U Hozeáša 1:10b čítame: „Nie ste vy ľud môj, povedané im bude: Synovia Boha silného a živého ste.“ Pavol to vysvetľuje v 2. Korintským 6:17–18: „… oddeľte sa, vraví Pán; a ničoho nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem. A budem vám za Otca, a vy mi budete synmi a dcérami, vraví Pán všemohúci.“ Všetci praví synovia a dcéry Božie budú poslušní a dokážu svoju vieru.

V liste  Efezským 1:5 vyzdvihuje apoštol zreteľne Boží plán s nami: „…predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista cieľom Neho podľa ľúbosti Svojej vôle.“ Existujú na svete ľudia, ktorí sa nechajú zapojiť do plánu a vôle Božej. Oni sú v Kristu a spočíva na nich Božie zaľúbenie.

V Žalme 89:27–28 je o Synovi Božom povedané: „On volajúc ma povie: Ty si môj Otec, môj silný Boh a skala môjho spasenia. A zase ja ho urobím prvorodeným, najvyšším z kráľov zeme.“ Naplnenie tohto proroctva Starého zákona vidíme v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Vo svojom telesnom tele Syn Boží trpel a zomrel na mieste všetkých synov a dcér Božích. Jeho zmŕtvychvstaním bolo Jeho telo prenesené späť zo smrteľnosti do nesmrteľnosti. V tom tiež spočíva odôvodnenie i nášho zmŕtvychvstania a premenenia.

Nejedná sa tu o nejaké učenie alebo poznanie, o čom môže byť vedený spor, ale o uskutočnenie božského spásneho rozhodnutia, ktoré z detí ľudských činí deti Božie. V Žalme 68:20–21 stojí: „Požehnaný Pán! Deň ako deň nám nakladá bremä svojich dobrodení, silný Boh, naše spasenie. Sélah. Silný Boh je nám silným Bohom na hojné spasenie, a Boh, Pán, má východiská zo smrti.“ Na tomto svete nie je žiadny človek, ktorý by mal moc nad smrťou, naopak: smrť vykonáva svoju moc nad každým človekom s výnimkou Enocha a Eliáša. Najlepším dôkazom toho sú mnohé cintoríny. Avšak takto vraví Pán: „Z ruky pekla ich vyplatím; vykúpim ich zo smrti. Ale nie! Kde sú, ó, smrť, tvoje mory? Kde, peklo, tvoja nákaza?“ (Hozeáš 13:14) 

Jedná sa o zasľúbenie zo Starého zákona, ktoré je dnes realitou: poznáme toho Jedného, ktorý premohol smrť, satana a peklo pre našu záchranu. U Zachariáša 9:11 bolo ohlásené, akým spôsobom nastane vykúpenie, dokonca oslobodenie starozákonných svätých z ríše smrti: „Aj, tebe pre krv tvojej zmluvy prepustím väzňov tvojich z jamy, v ktorej niet žiadnej vody.” Poznáme príbeh Lazara a bohatého muža, ktorý prosil o vodu.

Zmierenie bolo určené aj pre tých, ktorí čakali na príchod Mesiáša. Išli do raja, ale po Kristovom zmŕtvychvstaní  tí veriaci zo starozákonných čias, ktorí boli súčasťou prvého vzkriesenia, s Ním vyšli z hrobov (ev. Matúša od verša 51). V liste Efezským 4:8 čítame: „Preto hovorí: Vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary.“ 

Nová zmluva bola zasľúbená už v Starom zákone. Jeremiáš píše napr. v kapitole 31:31-34: „Hľa, idú dni, hovorí Pán, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z Egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som ja bol stal ich manželom, hovorí Pán. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druha ani brat brata hovoriac: Poznajte Pána! Lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Pán, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem.“

Boh Pán nám dal aj nasledujúce zasľúbenie: „A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.  A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich.“ (Ezechiel 36:26-27)

Teraz sa pozeráme na ten veľký deň zmierenia, kedy nám odpustil naše neprávosti a na náš hriech viac nespomenie. Keď náš Pán zomrel, uzavrel novú zmluvu. Dosvedčil to v evanjeliu Matúša 26:28 slovami: „…to je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov“ V evanjeliu Matúša 27:45–54, aj v ostatných evanjeliách je nám táto mohutná udalosť popísaná a uvádza aj svedkov, ktorí ho videli po Jeho zmŕtvychvstaní. Svojou smrťou premohol diabla a peklo. Svojim zmŕtvychvstaním vyšiel ako Víťaz.

Peter píše o vykupiteľskom diele týmito slovami: „Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom…“ (1. Petra 3:18). Sme kúpení drahou cenou a sme tak spasení a zachránení. Smrť a peklo už nemôžu klásť na nás žiaden nárok. On oslobodil nás, ktorí sme boli vydaní napospas smrti, a tých, ktorí by boli zostúpili do pekla, vykúpil, ako stojí písané: „Tedy keď sa deti stali účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla a vyprostil ich, všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve.“ (Židom 2:14-15)

Po vykonaní diela spasenia povstal tretieho dňa z mŕtvych, a potom bol 40 dní so Svojimi učeníkmi a hovoril im o veciach Božieho kráľovstva. Potom bol vzatý do nebies pred očami Svojich učeníkov (ev. Lukáša 24:50-51). Príslušné miesta v Novom zákone budú iste všeobecne známe. 

Je premáhajúce, že i táto dejinná spásna udalosť, ktorá našla naplnenie v Novom zákone, bola už v Starom zákone vopred ohlásená, napr. v Žalme 68:19, kde je povedané: „Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatie; vzal si dary medzi ľuďmi.“ V Žalme 47:6 si môžeme prečítať toto: „Vstúpil Boh s trúbením, Pán so zvukom trúby.“ V liste Efezským 4:10 je nám dané vysvetlenie, kto bol ten, ktorý zomrel, bol pochovaný, zostúpil do pekla, víťazne povstal a vystúpil hore do neba: „Ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko.“

Uzatvoríme túto kapitolu svedectvom apoštola Pavla: „Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písem a že sa ukázal Kéfašovi, potom dvanástim, potom sa naraz ukázal viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom. Naposledy od všetkých sťa nedôchodčaťu sa ukázal i mne.“ (1. Korintským 15:3–8)

Conteúdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25