Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países
Nielen počas svojho pozemského života, ale i teraz je Ježiš ukázaný vedľa Boha, avšak nie ako druhá osoba božstva, ale vždy v jednej zo služieb, ktoré musel naplniť, napríklad ako Syn človeka. Keď Štefan videl nebo otvorené, dosvedčil toto: „Aj, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stojaceho po pravici Božej.“ (Skutky 7:56) Nikto v Písme svätom nevidel nikdy vedľa Boha iného Boha. Pán Ježiš pred veľradou sám povedal: „Odteraz uvidíte Syna človeka sediaceho po pravici moci Božej…”  (ev. Matúša 26:64). Zakaždým, keď vidíme nášho milovaného Pána vykonávať úlohu, ktorá súvisí s naším vykúpením, je nám ukazovaný vedľa Boha. Apoštol napomína veriacich: „Hľadiac na vodcu a dokonávateľa viery Ježiša, ktorý miesto predloženej sebe radosti strpel kríž, odvážiac sa hanby, i posadil sa po pravici trónu Božieho.“ (Židom 12:2)

Toho istého, ktorého Štefan videl ako Syna človeka v nebi po pravici Božej, videl Ján v Cirkvi prechádzať sa uprostred pod siedmimi zlatými svietnikmi (Zjavenie 1:12–20). Štefan Ho videl v nebi, Ján Ho videl na zemi v Cirkvi. Ten istý je aj tým veľkňazom, ktorý súcití s našimi slabosťami (Židom 4:15).

Saulovi sa zjavil na ceste do Damasku v jasnom svetle. V Skutkoch 9:3–6 sa môžeme dočítať: „ a keď bol na ceste, stalo sa, že už sa približoval k Damasku. Vtedy naraz rýchlo obkľúčilo ho svetlo z neba, a padnúc na zem, začul hlas k sebe hovoriaci: Saule, Saule, prečo mi robíš protivenstvo? Ktorý povedal: I kto si Pane? A Pán povedal: Ja som Ježiš, ktorému ty robíš protivenstvo. Tvrdo je tebe proti ostňom sa vzpriečiť. A on trasúc sa a bojac sa, povedal: Pane, čo chceš, aby som činil? A Pán k nemu: Vstaň a choď do mesta, a bude ti povedané, čo máš činiť.“ 

To nie je všetko: Ján uvádza, že keď bol na ostrove Patmos, videl Ho ako Leva z kmeňa Júdu, ktorý zvíťazil. Potom ho videl ako Baránka, ktorý bol zabitý. Mohli by sme pokračovať Jeho rôznymi ďalšími zjaveniami.

Pán sa môže zjaviť ako chce, kde chce a komu chce. Môžeme Ho v rovnaký čas vidieť v mnohotvárnosti, a napriek tomu zostáva ten istý. U Jána 3:13 povedal: „A určite žiadny nevstúpil do neba, len ten, ktorý zostúpil z neba, Syn človeka, ktorý je v nebi.“ Stál oboma nohami na zemi a hovoril k ľuďom, keď toto povedal. Je to stále zreteľnejšie, že sa nachádzame na božskej pôde zjavenia.

Conteúdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25