Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays
Dočasné prerušenie v dôsledku ľudského zlyhania a neposlušnosti nemôže večný plán Boží s ľudstvom zrušiť. Prestúpením sa síce človek oddelil od Boha a stal sa „bezbožným“, On však povedal: „…nemám záľuby v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil bezbožník od svojej cesty a žil.“ (Ezechiel 33:11) Pretože je človek určený pre život a spoločenstvo s Bohom, urobil Pán cestu, aby nás vykúpil zo smrti a presadil do večného života. Pretože sme sami zo seba nemali žiadnu možnosť sa k Bohu navrátiť, musel On Sám prísť a ujať sa nás. Preto stojí u Izaiáša 40:3: „Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Pánovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu!“ a ďalej vo veršoch 9 a 10 čítame: „Povýš mocne svoj hlas, zvestovateľu dobrých vecí, Jeruzaleme! Povýš, neboj sa! Povedz mestám Júdovým: Hľa, váš Boh! Hľa, Boh Pán príde ako mocný, a jeho rameno mu bude panovať!“

U Izaiáša 52:10 stojí: „Pán obnažil rameno svojej svätosti pred očami všetkých národov, a uvidia všetky končiny zeme spasenie nášho Boha!“ V kapitole 35:4 stojí: „Povedzte tým, ktorí sú bojazlivého srdca: Buďte silní! Nebojte sa! Hľa, váš Boh príde s pomstou, s odplatou Božou; On príde a spasí vás.“

Z celého Starého zákona je zjavné, že záchrancom musel byť samotný Boh. Počas obdobia štyritisíc rokov sa ani raz nestretávame s tým, že by Otec hovoril Synovi v nebesiach. Boh, ktorý je vo svojej podstate duch, nemohol zažiť smrť, preto musel prísť do mäsitého tela. Len tak bolo možné, aby nás oslobodil od tohto tela smrti a navrátil späť do pôvodného božského stavu, aký budú mať tí skutočne veriaci po vzkriesení.

Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25