duplicate entry from PDF import was deleted
Jána 1:41–43 – A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra. Ten najprv našiel svojho vlastného brata, Šimona, a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kristus čiže Pomazaný). A priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v preklade: Peter čiže Skala).

Jána 4:24–26 – Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. A žena mu povedala: Viem, že prijde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus. Keď ten prijde, oznámi nám všetko. Ježiš jej povedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou.