Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays
V Písmu svatém se setkáme za prvé s vlastním svědectvím Božím, za druhé se svědectvím proroků, které On poslal, a za třetí se svědectvím apoštolů. Ve Starém zákoně se Bůh zjevoval v duchovním těle aoznamoval Své sebezjevení v lidském těle. V Novém zákoně je nám potvrzeno naplnění a uskutečnění tohoto zaslíbení.

Je nutné, abychom se vžili do židovského způsobu myšlení a víry asledovali Boha z původního pohledu. Jenom národu izraelskému bylo uloženo, aby vydával svědectví o jediném pravém Bohu. Pán se zjevil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako všemohoucí Bůh. S Mojžíšem hovořil Pán tváří v tvář (2.Moj.33:11). V celém Starém zákoně to byli židovští proroci, skrze které Bůh hovořil.

Poněvadž Bůh stojí na prvním místě, nechť se nám nejprve několika slovy osobně představí:

„I mluvil Bůh všecka slova tato, řka: Já jsem Pán (Jahve) Bůh (Elohim) tvůj, který jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou." (2.Moj.20:1-3)

„Tobě jest to ukázáno, abys věděl, že Pán jest Bůh, a že není jiného kromě něho." (5.Moj.4:35)

„Věz tedy dnes a obnov to v srdci svém, že Pán jest Bůh na nebi svrchu i na zemi dole, a není žádného jiného." (5.Moj.4:39)

„…Pán Bůh náš, Pán jeden jest." (5.Moj.6:4)

„Pohleďte již aspoň, že já jsem, já jsem sám, a že není Boha kromě mne." (5.Moj.32:39)

„…že můžete věděti, a mně věřiti, i rozuměti, že já jsem, a že přede mnou nebyl zformován Bůh silný, aniž po mně bude. Já, já jsem Pán, ažádného není kromě mne spasitele." (Iz.43:10-11)

„Aby poznali od východu slunce i od západu, že není žádného Boha kromě mne. Já jsem Pán, a není žádného více." (Iz.45:6)

„Ježto já jsem Bůh Pán tvůj… a Boha kromě mne nepoznal jsi, aniž jest jiný vysvoboditel kromě mne." (Oz.13:4)

Následující některá místa z Nového zákona mají potvrdit citáty ze Starého zákona:

„Slyš, Izraeli: Pán, náš Bůh je Pán sám… Mistře, dobře jsi v pravdě pověděl. Nebo jeden jest Bůh, a není jiného kromě něho." (Mar.12:29+32)

„Poněvadž jeden jest Bůh…" (Řím.3:30)

„Ale my máme jediného Boha…" (1.Kor.8:6)

„Ale prostředník není jednoho, Bůh pak jeden jest." (Gal.3:20)

„…nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu budiž čest!" (1.Tim.1:17)

„Jeden jest zajisté Bůh." (1.Tim.2:5)

„Ty věříš, že jest jeden Bůh? Dobře činíš." (Jak.2:19)

„Jemu, jedinému Bohu, který je skrze našeho Pána Ježíše Krista naším spasitelem, — jemu budiž sláva a velebnost, císařství i moc, inyní i po všecky věky. Amen." (Juda25)

Místa ze Starého zákona, z prorockého slova, a z Nového zákona, zapoštolského slova, dosvědčují totéž. Na žádném místě se nehovoří o„trojjediném" či „dvojjediném" Bohu, nebo o „věčném Synu". Mnoho knih na téma „svaté trojjedinosti" nemuselo nikdy vyjít, kdyby bylo převzato biblické učení a poznání Boží. Tak zvaná „svatá trojjedinost" nebo „svatá Trojice" nikdy podle svědectví Písma svatého neexistovala, neexistuje ani dnes a nebude existovat ani na věčnosti. Existuje jenom jeden Bůh, který se zjevil jako Otec, Syn a Duch svatý. Bůh byl vždy ten Neodvolatelný, a to definitivní a vše, co z Něho vyšlo, úzce souvisí s Ním: Syn Boží, Slovo Boží, Duch Boží atd. Syn, Slovo, Duch atd. mají v Bohu své východisko, svůj počátek. Bůh žádný takový počátek nemá, neboť On je ten Jediný, Věčný — On je tím původcem, výchozím bodem, se kterým všechno souvisí, On je všechno ve všem.

V Novém zákoně je dále řečeno: „Ale my máme jediného Boha, a sice Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jenom jednoho Pána, a sice Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho." (1.Kor.8:6) V tomto verši je nám jasně ukázáno, že existuje jenom jeden Stvořitel a jedno stvoření, i když je osloven jednou jako Bůh a jednou jako Pán.

V nesčetných publikacích je zobrazen Bůh ve třech osobách, jak existuje v představách lidí již od 4. století. Co vidíte na těchto obrázcích? Jednu nebo tři osoby? Jeden obrázek ukazuje Otce s žezlem, Syna s křížem a Ducha svatého jako holubici; druhý představuje božství ve třech stejných osobách. Obě kresby jsou Starému i Novému zákonu zcela cizí.

Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32