Missione Popolare Libera

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Heb.13.8

Lingua

Altre Nazioni
Dále uvedená biblická místa nám mají ukázat obojí: božství i lidství Spasitele. Jestliže je ohlášen ve Své lidské podobě, pak je o Něm psáno, že byl poslán. Jestliže se o Něm hovoří jako o Bohu Pánu, je v souvislosti s tím pak řečeno, že přišel On sám. Obojí souhlasí a úkolem toho je, aby právě obě oblasti, božská i lidská, byly ospravedlněny.

Hned po pádu v ráji dal Pán první zaslíbení o semenu, které mělo přijít skrze ženu, aby rozdrtilo hadovi hlavu. Hadovi řekl Pán: „Nad to nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým asemenem jejím, ono rozšlápne tobě hlavu, a ty jej píchneš do paty." (1.Moj.3:15) Každý čtenář Bible ví, že to zde oznámené semeno ženy je Kristus, Mesiáš. Proto také On nikdy neoznačil Marii jako Svou matku, jak to jiní činili, ale vždy ji oslovoval jako „ženu" (Jan.2:4).

„Nebude odňata berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh jeho, dokud nepřijde Sílo; a k němu se shromáždí národové. Uváže k vinnému kmenu osle své, a k výbornému kmenu oslátko oslice své." (1.Moj.49:10-11) „Plesej velice dcerko Sionská, pokřikuj dcerko Jeruzalémská. Hle, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu, totiž na oslátku mladém." (Zach.9:9) V Mat.21, Mar.11, Luk.19, Jan.12 je popsáno, jak On na základě tohoto zaslíbení vjíždí o Květné neděli jako král na oslátku v triumfálním průvodu do Jeruzaléma. Ve Zj.5:5 je popsán jako lev z pokolení Judy.

„Proroka vzbudím jim z prostředku bratří jejich, jako jsi ty, a položím slova má v ústa jeho, a bude jim mluviti všecko, co mu přikáži. Ibude, že kdo by neposlouchal slov mých, která mluviti bude ve jménu mém, já vyhledávati budu na něm." (5.Moj.18:18-19) Ve čtyřech evangeliích je Mesiáš obšírně popsán jako prorok a jako Syn člověka. Petr se na toto místo v Bibli odvolává ve svém kázání ve Sk.3:22-23: „Mojžíš zajisté otcům řekl: Proroka vám vzbudí Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, jehož poslouchati budete ve všem, cokoli bude mluviti vám. Stane se pak, že každá duše, která by neposlouchala toho proroka, vyhlazena bude z lidu." Mesiáš byl Bůh-prorok, proto je Jeho slovo závazné pro všechny, kteří by chtěli před Bohem obstát, neboť skrze Něj Bůh na zemi hovořil s konečnou platností a naplnil Slovo, které proroci oznamovali.

„Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ? Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej. Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho." (Ž.8:5-7) Shoda starozákonních proroctví s novozákonním naplněním je úžasná: „Který jsa v způsobu Božím, nepoložil sobě toho za loupež rovný býti Bohu. Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka přijal, podobný lidem učiněn. A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný byv až do smrti, a to smrti kříže. Proto i Bůh povýšil ho nade vše, a dal jemu jméno nad každé jméno, aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteří jsou na nebesích, a těch, kteří jsou na zemi, i těch, kteří jsou pod zemí." (Fil.2:6-10)

„On volá ke mně: Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého. Já také za prvorozeného vystavím jej, a za vyššího králů zemských." (Ž.89:27-28) „Nebo které předzvěděl, ty i předzřídil, aby byli připodobněni obrazu Syna jeho, aby on byl prvorozený mezi mnohými bratry." (Řím.8:29) „A opět, když uvodí prvorozeného na okršlek země, dí: A klanějte se jemu všichni andělé Boží." (Žid.1:6) „V něm máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, který jest obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření." (Kol.1:14-15) „Proto jestli kdo v Kristu, nové stvoření jest, staré věci pominuly, hle, nové všecko učiněno jest." (2.Kor.5:17) „…jenž jest svědek věrný, ten prvorozený zmrtvých." (Zj.1:5)

„Proto sám Pán dá vám znamení: Hle, panna počne a porodí syna, anazve jméno jeho Immanuel." (Iz.7:14) „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmouti Marie, snoubenky své, za manželku svou; nebo dítě, které čeká, z Ducha svatého jest. Porodí pak syna, a nazveš jméno jeho Ježíš; on zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což pověděno bylo od Pána skrze proroka." (Mat.1:20-22)

„Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. K rozmnožování pak toho knížetství a pokoje, jemuž nebude konce, sedne na stolici Davidově, a na království jeho, až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a v spravedlnosti, od tohoto času až na věky. Horlivost Pána zástupů to učiní." (Iz.9:6-7)

Dítě, které se nám narodilo, Syn, který je nám dán, je zároveň označován jako „Bůh silný a Otec věčnosti". Musely být oznámeny obě oblasti působnosti Spasitele, božská i lidská, aby vždy mohl splnit úlohy dotyčné oblasti. Skrze téhož proroka Izaiáše hovoří Bůh: „Posilněte rukou opuštěných, a kolena klesající utvrďte. Rcete těm, kteří jsou bázlivého srdce: Posilněte se, nebojte se. Hle, Bůh váš… Bůh sám přijde, aspasí vás." (Iz.35:3-4)

Bůh nikdy neřekl, že má v nebi vedle sebe Syna, kterého pošle. ON sám přišel a přinesl nám v Synu spasení. Poznávacím znamením toho mělo být: „Tehdy otevřou se oči slepých, otevřou se též i uši hluchých. Tehdy poskočí kulhavý jako jelen, a jazyk němého prozpěvovati bude." (Iz.35:5-6) Přesně to, co zde bylo předpověděno, se naplnilo ve službě Ježíše Krista, našeho Pána: slepci nabyli zraku, hluší začali slyšet, chromí mohli chodit a němí mluvit (Luk.7:22)!

V Izaiáši, kap. 40 je nám řečeno: „Hlas volajícího: Připravte na poušti cestu Páně (Jahve), přímou učiňte na pustině stezku Boha (Elohim) našeho… povyš mocně hlasu svého, Jeruzaléme, zvěstovateli věcí potěšených, povyš, aniž se boj. Rci městům Judským: Hle, Bůh váš. Hle, Panovník Pán (Elohim-Jahve) proti silnému přijde (dle něm. Mengeho překl. Bible: „…přichází jako silný…") a rámě jeho panovati bude nad ním." Jahve Starého zákona je Ješua (Ježíš) Nového zákona. Bůh se zjevil jako Otec nad námi, v Synu mezi námi a skrze Ducha svatého vnás. Tímto způsobem uskutečňuje jako Spasitel Své vlastní rozhodnutí se spasenými.

Contenuto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32